Ventilation i flerbostadshus

God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö. Alla ventilationssystem behöver ses över och underhållas regelbundet. Ofta går det att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen och samtidigt förbättrar inomhusmiljön. Ungefär 33 procent av värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom ventilationen.
Vad vill du läsa mer om?

Olika typer av ventilationssystem

Det finns fyra olika typer av ventilationssystem:

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation bygger på termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar.

Fläktstyrd frånluftsventilation (F)

Fläktstyrd frånluftsventilation är en eldriven frånluftsfläkt som suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT)

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation är eldrivna fläktar som reglerar luftflödet i både från- och tilluftskanaler.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX)

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling är ett FT-system som kompletterats med värmeåtervinning. Oftast används en roterande värmeväxlare eller en plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme.

Fastighetens olika system hänger ihop

I en fastighet finns flera system för olika funktioner. Ändrar man på något, kommer andra att påverkas. Om du till exempel tilläggsisolerar vinden, kommer fastighetens luftflöden att ändras, vilket innebär att du även behöver kontrollera att fastighetens ventilation är tillräcklig.

Fungerar våra ventilationssystem som de ska?

Några vanliga anledningar till att ventilationen inte fungerar är dåligt underhåll, brister vid injusteringen eller att ventilationen inte anpassats till ändrade förhållanden, så som tilläggsisolering. Dålig lukt, fukt på insidan av fönster och fukt mellan fönster kan vara tecken på att ert ventilationssystem inte fungerar som det ska. Spridning av lukter mellan rum eller lägenheter tyder också på att ni behöver se över ventilationen. Exempel på anledningar till att ventilationen inte fungerar optimalt:

 • Om tilluftsdon är igensatta kan följden bli att luftflödet ökar i ett annat don. Det kan leda till dragkänsla och/eller oljud.
 • Filter behöver bytas regelbundet för att minska luftmotståndet och uppnå bra luftkvalité i huset.
 • Vissa förändringar i en byggnads uppvärmningssystem eller byggnadskonstruktion medför att ventilationen kan behöva anpassas efteråt. Exempel på sådana åtgärder är tilläggsisolering eller installation av nytt värmesystem.
 • Om ni har ventilation med fläktstyrd tilluft är det viktigt att tilluften inte är för varm, den ska vara ca 2-3 grader under rumstemperatur. En för hög tilluftstemperatur kan göra att radiatortermostater slår av och att det då uppstår kallras från fönster. Dessutom blir luftomsättningen mycket sämre eftersom den varma luften stiger uppåt och då skapas den största luftomsättningen under taket.

 

Kontrollera frånluftsventilerna

Kontrollera era frånluftsventiler genom att hålla ett papper mot ventilerna. Ett hushållspapper ska lätt sugas fast, och ett A4-papper ska eller ska nästan fastna om flödet är bra. Om det inte gör det, kan dåligt drag i frånluftsventilerna bero på olika saker:

 • Frånluftsfläkten har stannat eller är fel inställd
 • Frånluftskanalerna är inte rengjorda enligt rekommendationerna (de bör rengöras vart femte år)
 • Frånluftsfilter är igensatta (de bör bytas minst en gång per år)
 • I byggnader med självdrag kan det bero på att tilluftsventiler/spjäll är stängda. På sommaren när det är små skillnader mellan ute- och innetemperatur kan det också vara dåligt drag.

 

Informera de boende om hur ventilationen fungerar

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att luftväxlingen i deras lägenhet fungerar som den ska. Informera gärna medlemmarna om att de ska hålla frånluftsdon i exempelvis badrum och kök rena från damm och smuts och att de inte bör stänga eller täppa till friskluftventiler. De flesta frånluftsdon kan plockas bort för enklare rengöring. Donen kan rengöras genom att först ta bort luddet med en dammsugare och sedan använda såpvatten eller vatten med lite diskmedel i. Det är viktigt att donen sätts tillbaka på rätt sätt så att inställningen på donet inte ändras.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ägare till flerbostadshus och liknade fastigheter ska regelbundet genomföra funktionskontroll av ventilationssystemet, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Kontrollen ska utföras var tredje år för hus med FT-system och var sjätte år med F-system eller självdragssystem. Intyg om OVK ska finnas i byggnaden på en väl synlig plats, exempelvis vid entrén.

Hur kan vi effektivisera ventilationssystemet?

Nedan beskrivs ett antal exempel på åtgärder som kan minska energianvändningen för ert ventilationssystem.

Behovsstyrning av frånluftsventilation

Utan behovsstyrning körs motorn i ventilationssystemet på maximal effekt och ventilationsflödet är lika stort året om. Genom att installera tryck- och temperaturgivare med varvtalsreglering anpassas ventilationsflödet efter behov och motorn kan jobba mer effektivt.

Val av rätt filter och regelbundna filterbyten

Följ rekommendationerna om typ av filter och bytesintervall för ert ventilationsaggregat. Smutsiga filter leder till ett ökat luftmotstånd vilket gör att energianvändningen blir onödigt hög.

Byte av fläkt i ventilationsaggregat

Traditionella fläktmotorer är av så kallad AC-typ (Alternating Current), vilket innebär att de drivs med växelström. De modernaste fläktmotorerna använder istället så kallad EC-teknik (Electronically Commutated) och drivs av likström. Med en EC-motor minskar elanvändningen med ca 80 % jämfört med en äldre AC-motor utan styrning och med ca 60% jämfört med en AC-motor med frekvensstyrning.

Installation av frånluftsåtervinning (FX)

Med frånluftsåtervinnig återvinns värme ur frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Det passar i fastigheter med mekanisk frånluftsventilation och vattenburen uppvärmning. En frånluftsvärmepump kan placeras i undercentral medan återvinningsbatterier placeras på vind där frånluften är åtkomlig och ansluts sedan med isolerade rör till värmepumpen och vidare inkopplas till fastighetens värmeanläggning. Genom en väl fungerande värmeåtervinning sparas cirka 30% av energibehovet för uppvärmning av fastigheten.

Installation av värmeåtervinning (FTX)

Med värmeåtervinning återvinns värme ur frånluften och överförs till tilluften med hjälp av en värmeväxlare. Installation av värmeåtervinning bör i första hand utföras i samband med renovering eller utbyte av befintligt system för att det ska vara lönsamt. Om ni överväger att byta ventilationssystem till ett FTX-system finns det en del faktorer att fundera kring:

 • Systemet kräver en del utrymme för luftkanaler och värmeväxlare. Det är alltså viktigt att se till att det finns fysiska förutsättningar för installation av FTX. Ofta finns gott om plats på vinden för att göra nödvändiga installationer. Rördragningen kan dock bli komplicerad mellan olika våningsplan och det är viktigt att planera för var rören ska gå och om utrymmet finns.
 • För att systemet ska fungera bra är det viktigt att huset är tätt. Det innebär att klimatskalet, särskilt fönster och dörrar, bör ses över. Läs mer om tilläggsisolering och fönster här. Förutom investeringskostnaden för ventilationssystemet kan det alltså tillkomma andra merkostnader som är viktiga att ha med i kalkylen.
 • I ett hus med självdrag är det stor risk att huset inte är tillräckligt tätt för att FTX-system ska fungera eller att det behövs stora investeringar. I ett hus med ett frånluftssystem kan det vara lättare eftersom tilluften ofta tas in genom ventiler eller vädringsfönster istället för otätheter. Ett FT-system är jämförelsevis lätt att komplettera med värmeväxlare, så att det blir ett komplett FTX-system.

Radon

Radon är en radioaktiv gas och mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft.

Genomsnittssvensken får den största stråldosen från radon i bostaden. Årsmedelvärdet av strålningen från radon bör inte överstiga 200 Bq/m3. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om radon, mätning och sanering.

Svensk radonföreningens hemsida kan ni söka efter företag som kan hjälpa er att mäta, besiktiga och radonsanera.