Utan bilen dealen 2021

De flesta bilresorna vi gör är kortare än 5 km. Dessutom är det vid korta resor bilen förorenar som mest, innan katalysatorn hunnit bli varm. Att välja cykeln för resor under milen är något av det klimatsmartaste du kan göra!

Välj cykel istället för bil och kollektivtrafik

Avstå kollektivtrafiken om resan kan göras med cykel istället. Då minskar du risken att bidra till spridning av Covid-19.
Privatbilismen står för 40 % av utsläppen i Stockholms län. Att välja cykeln framför bilen minskar utsläppen och bidrar samtidigt till friskare luft.
De flesta bilresorna som görs går att ersätta med max 30 minuters cykling. En perfekt vardagsmotion som har flera positiva hälsoeffekter!
Vad vill du läsa mer om?

Utan bilen dealen 2021

Utan bilen dealen är projektet där 22 hushåll från 12 kommuner i Stockholmsregionen får prova att byta ut alla bilresor under en mil till elcykelresor.

Följ med våra testhushåll

Under 3 månaders tid, april-juni, kommer 22 hushåll att byta ut sina bilresor under en mil till cykelresor. Hushållen kommer få låna elcyklar och lådcyklar som kommer att ersätta bilen för de korta resorna, till exempel till affären, förskolan eller utflykten.

Hushållen kommer att dokumentera sina resor i sociala medier, så att vi kan följa dem: Vad tycker barnen om att hämtas med lådcykel istället för bil? Hur långt räcker batteriet? Hur blir det att handla mat med cykeln om det regnar? Cykla så mår du bättre säger alla, är det sant?

Följ våra testhushåll i sociala medier under #utanbilendealen för att få svar på alla dessa frågor och många fler.

Bästa milen körs i cykelfilen

Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige, och det är personbilarna som är värst. Dessutom görs mer än hälften av de korta bilresorna, de under 5 kilometer, av boende i tätort. De allra flesta i Stockholms län, hela 70 %, kan cykla till sin arbetsplats under 30 minuter.

Det ger en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt.

Året 2020 var på alla sätt en turbulent tid och på många sätt har det gågna året kommit att ändra våra vanor, det gäller inte minst sättet vi reser på. Att under våren etablera vanan att välja cykeln som transportmedel i första hand, skulle ha positiva effekter på så många sätt. Vi minskar trängseln i kollektivtrafiken, vi minskar utsläppen, och vi gör vår egen hälsa en stor tjänst.

Finansiering

Utan bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län.

 

Villkor och regler

Här kan du läsa mer om hur testhushållen valdes ut och vad som förväntas av deltagarna.

Villkor för urval

Urvalet gjordes av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Anmälan genomfördes 2020 och vi har nu valt ut de hushåll vi ansåg bilda en bra grupp utan bilen-ambassadörer. I urvalet har vi eftersökt hushåll bestående av minst två personer som äger minst en bil som används flera gånger i veckan. Hushållen har goda möjligheter att ersätta majoriteten av de bilresor de gör vanligdags med cykel. För att vara goda ambassadörer och kunna inspirera andra till en mindre bilberoende vardag ska hushållen vara aktiva på sociala medier och gärna ställa upp på intervjuer och andra medieinslag i kommersiella kanaler.

Villkor och regler för deltagande

En förutsättning är även att testhushållen gör minst tre inlägg på sociala medier under perioden om deras resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen. Sociala medier-profilen behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av hushållens upplevelser. De utvalda förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och vara införstådda med att deras erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens, samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter hushållens medverkan görs en resvaneundersökning.

 

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter kopplade till projektet Utan bilen dealen.

Personuppgiftsansvar inom projektet

Projektet genomförs gemensamt av följande nämnder i följande kommuner:

 

Nämnderna beslutar gemensamt om ändamål och medel för de personuppgifter som behandlas inom projektet. Personuppgiftsansvaret är därmed delat mellan samtliga deltagande nämnder, även om huvuddelen av det praktiska arbetet kommer att utföras av nämnderna i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Genom att klicka på länken efter nämnderna ovan kommer du till respektive kommun/nämnds egen informationssida om personuppgiftsbehandlingar. Där finner du bland annat kontaktuppgifter till kommunerna/nämnderna och uppgift om vem som är respektive nämnds dataskyddsombud.

Personuppgiftsbehandlingar inom projektet

Den kategori registrerade vars personuppgifter kommer att behandlas inom projektet är de familjer eller hushåll som ansöker till att delta i projektet, såväl de som inte väljs ut som de som väljs ut som deltagare.

Personuppgiftsbehandlingar avseende samtliga registrerade

De kategorier av personuppgifter som behandlas om samtliga registrerade är följande:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om kön, ålder, familjerelationer
 • Uppgifter om fordon som ägs av hushållet
 • Uppgifter om arbete/studier/fritidsintressen
 • Uppgifter om resvanor
 • Uppgifter om användning av sociala medier
 • Personuppgifter som lämnas genom den personliga motiveringen

 

Följande behandlingar kommer att utföras avseende dessa personuppgifter:

 • Insamling via en ansökningsblankett
 • Utvärdering av uppgifterna i ansökningsblanketten för att kunna göra ett urval baserat på urvalskriterierna
 • Lagring under den tid som projektet pågår
 • Arkivering efter det att projektet är avslutat

 

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för samtliga nämnder som deltar i projektet och behandlingarna kommer i vissa avseenden att utföras gemensamt. Uppgifterna kommer att lagras, gallras och arkiveras i enlighet med gällande arkivlagstiftning och respektive nämnds gallringsrutiner.

Personuppgiftsbehandlingar avseende de registrerade som deltar i projektet

Utöver de kategorier av personuppgifter som samlas in vid ansökan om att delta i projektet kommer även en mer fördjupad resvaneundersökning att genomföras innan och efter projektet.

Personuppgifterna kommer att ligga till grund för följande behandlingar:

 • Analys av deltagarnas resvanor före, under och efter projektet.
 • Analys av deltagarnas upplevelser av projektet
 • Sammanställning av slutsatserna i en projektrapport

 

Följande kategorier av mottagare kommer att få ta del av uppgifterna i bearbetat eller obearbetat format:

 • Deltagande kommuner i projektet.
 • Allmänheten genom publicering av projektrapporten och exponering av projektet i nämndernas informationskanaler
 • Tillväxtverket genom slutredovisning av projektet

Lagringstid

Eftersom de personuppgiftsansvariga är offentliga myndigheter kommer inkomna uppgifter att diarieföras och lagras av den eller de nämnder som tar del av dem fram till dess att de efter projektets avslutande arkiveras enligt gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandling av personuppgifter inom projektet

Den lagliga grunden för samla in uppgifterna, utvärdera dem och publicera resultatet samt lagra och arkivera uppgifterna är dels att genomföra en uppgift av allmänt intresse, dels att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås. Den lagliga grunden för att redovisa slutresultatet för Tillväxtverket är för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar de personuppgiftsansvariga nämnderna.

Registrerades rättigheter

Du har som registrerad rätt att;

 • få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån,
 • få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad,
 • i vissa fall begära radering av dina personuppgifter eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för, samt
 • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Eftersom de personuppgiftsansvariga utgörs av offentliga myndigheter kan dina rättigheter ovan i vissa fall begränsas av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen.

Du kan vända dig till vilken av de gemensamt personuppgiftsansvariga nämnderna i projektet du vill för att ställa frågor om personuppgiftsbehandlingen inom projektet samt utöva dina rättigheter, men vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till nämnden i den kommun där du är bosatt. Kontaktuppgifter till respektive nämnd/kommun och deras dataskyddsombud finner du via länkarna under rubriken ”Personuppgiftsansvar inom projektet” högst upp på denna sida.