Tilläggsisolering och fönsterbyte i flerbostadshus

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Speciellt om huset är äldre. Att tilläggsisolera vinden är ofta en lönsam åtgärd. Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att byta ut dem, eller ersätta en av rutorna med ett energiglas. Att tilläggsisolera fasaden innebär ofta stora kostnader men kan löna sig om den ändå behöver renoveras.

Värmeförluster i flerbostadshus

Häften av värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom klimatskalet. 20% försvinner genom fönstren, 20% genom väggarna, 7% genom tak och vind och 3% genom golvet.
Den andra hälften av värmeförlusterna sker via ventilation (33%) och spillvatten (17%).
Vad vill du läsa mer om?

Tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera vinden i ett flerbostadshus är ofta ett enkelt och lönsamt sätt att spara energi.

Om vinden är enkel att komma åt och inte utnyttjas till andra ändamål, som exempelvis vindsförråd, kan en tilläggsisolering göras. Det är lönsamt att tilläggsisolera upp till en total isolertjocklek på ca 40-50 cm. Åtgärden återbetalar sig ofta snabbt tack vare att det är en relativt billig åtgärd som har stor effekt på energiförlusterna. På flera av isoleringsföretagens hemsidor finns program för att beräkna potentiell energibesparing.

Om den gamla isoleringen består av kutterspån som är torr och frisk kan den ligga kvar under den nya isoleringen. Det går att isolera med lösull eller skivor av isolering. Lösull är lättare att sprida ut och når enklare in i vinklar och vrår.

Att tänka på efter isolering av vind

Det är viktigt att se till att vinden är rätt ventilerad efter tilläggsisoleringen, och att fuktig inomhusluft inte släpps upp, eftersom det kan skapa fukt- och mögelproblem. Efter tilläggsisoleringen blir luften på vinden kallare och får därmed sämre förmåga att ”ta till” sig fukt. Om fuktig luft kommer upp på vinden riskerar den att kondensera på kalla takytor och på sikt orsaka mögelskador. Se till att fuktig inomhusluft inte kan komma upp via exempelvis vindslucka, eldosor, infällda lampor eller vid rörgenomföringar genom vindsbjälklaget. Öppningar vid takfoten får inte täppas igen.

När huset har tilläggsisolerats behöver ni göra en injustering av värmesystemet. Det betyder att värmetillförseln till vissa lägenheter kan behöva ändras. Exempelvis brukar inte de lägenheter som ligger under vinden behöva lika mycket värme i och med att taket inte längre är kallt.

Se till att luftomsättningen inte försämras!

Eftersom luftläckaget in i byggnaden kan minska vid tilläggsisolering kan ni behöva säkerställa att frisk luft kommer in i huset på andra sätt. Detta är särskilt viktigt om ni har självdragsventilation. Frisk luft kan exempelvis tas in genom att ha kvar otätheter i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens övre del eller installera tilluftsventiler i några rum. I vissa fall kan elstyrda fläktsystem behöva installeras.

Tilläggsisolera fasaden

När fasaden i ert hus behöver bytas ut eller renoveras kan ni samtidigt se över om husets ytterväggar har tillräckligt med isolering. Tilläggsisolering av fasaden är oftast mest lönsam om ni ändå behöver åtgärda fasaden.

Det är bäst att tilläggsisolera fasaden utifrån. Det gör att den gamla väggen blir torrare och att värmeläckage vid anslutningar till innerväggar och bjälklag undviks. Undersök alltid om kommunens detaljplan sätter några begränsningar för hur fasaden får ändras. I vissa fall, exempelvis i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, där fasaden inte får ändras kan isoleringen göras inifrån. Att göra det kräver dock stor noggrannhet och grundlig planering. Om det görs på fel sätt kan fukt- och mögelproblem uppkomma. Arbete som utförs utomhus med utvändig isolering minskar också eventuella störningar för de boende, jämfört med om isoleringen görs på insidan inifrån lägenheterna.

Det finns många olika isolermaterial att välja mellan; sten- och glasull, olika kvaliteter av cellplaster samt flera olika naturfiberbaserade material. De olika materialen har olika egenskaper och måste därför användas på rätt sätt för att fungera bra och för att undvika skador på huset. Tänk på att tjockleken på tilläggsisoleringen inte alltid är en indikator på materialets isoleringsförmåga. En alltför tjock isolering kan medföra merkostnader om exempelvis fönster behöver flyttas ut till den nya ytterväggen eller att takfoten behöver förlängas.

Ta in offerter

I en bostadsrättsförening behöver så småningom större arbeten utföras i fastigheten. Det är viktigt att ta in och utvärdera offerter på ett bra sätt.

Renovera eller byta fönster

Fönster är en svag punkt i husets klimatskal. Olika fönster ger olika komfort och påverkan på inomhusklimatet. Ett nytt energieffektivt fönster släpper bara igenom en tredjedel av den värme som ett äldre tvåglasfönster gör och minskar samtidigt drag och buller in i lägenheterna. Byte till energieffektiva fönster är dock oftast bara lönsamt när fönstren ändå behöver bytas ut på grund av ålder.

Ska vi byta ut eller renovera våra fönster?

Vilken typ av åtgärd som behövs beror på i vilket skick era fönster är och vilken kvalité de har från början. Äldre fönster är ofta tillverkade i riktigt bra kärnvirke som är värt att ta hand om. De kan också ha höga estetiska värden.

Att renovera fönster kan innebära att karmen och träramen i fönstret behöver skrapas och målas, kanske behöver någon del bytas ut. Men det kan också innebära att glas byts ut till ett mer energieffektivt eller att en extra ruta installeras för att isolera bättre. För att fönstret ska hålla tätt är det också viktigt att tätningslisterna runt om fönstret är intakta.

Fundera på följande faktorer inför ert val:

  • Hur många år fönstrens livslängd förlängs efter en eventuell renovering
  • Arbete och kostnad för en renovering jämfört med fönsterbyte
  • Potentiell sänkning av uppvärmningskostnader

 

Byta till nya fönster

Om era fönster är i dåligt skick, till exempel av dåligt virke, är det ett bra alternativ att helt byta ut dem mot nya energieffektiva fönster. Hur energieffektivt ett fönster är anges med ett U-värde. Ju lägre U-värdet desto bättre värmeisoleringsförmåga har fönstret. Jämför U-värdet på hela fönsterkonstruktionen, inklusive fönsterramen. Ett vanligt tvåglasfönster har ett U-värde på ca 2,9 W/m2 K, medan ett modernt energieffektivt fönster kan ha ett U-värde på ca 0,7-0,8 W/m2 K.

En del fönster är energimärkta, ta gärna hjälp av märkningen för att jämföra olika fönster. Energimärkning för fönster är dock frivillig och saknas därför ibland, då är U-värdet en bra utgångspunkt.

Så mycket sparar ni genom att byta fönster

På EQ Fönsters hemsida kan ni räkna ut hur mycket energi ni kan spara om ni byter till nya energieffektiva fönster.

Renovera eller energieffektivisera befintliga fönster

Om era befintliga tvåglasfönster, både karm och båge, är i bra skick finns det flera sätt att minska värmeförlusterna utan att byta ut hela fönstret:

  • Ersätt en av de befintliga glasrutorna med energiglas. Att ersätta den inre rutan ger störst energibesparing.
  • Ersätt den inre glasrutan med en ny dubbel isolerruta. Isolerrutan sätts i innerbågen och har ett mellanliggande skikt av gas. För att kunna göra detta måste fönsterbågarna tas loss och glaset tas ur. I bågarna fräses nya spår för den tjockare isolerrutan.
  • Ersätt befintlig båge med en fast isolerruta med energiglas.
  • Sätt in en tredje ruta på insidan av innerbågen, det kan göras med fönstret på plats.

 

Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion fönstren har, rådgör alltid med en glasmästare om vad som passar bäst för era fönster. Passa på att kontrollera att fönstrets tätningslister är i bra skick och rätt placerade i samband med renoveringen.

Läs mer om fönsterrenovering i Energimyndighetens broschyr Fönsterrenovering med energiglas.

Behöver vi bygglov?

Om det behövs bygglov eller inte beror på om fönsteråtgärden innebär en synlig förändring eller inte. Bygglov behövs om åtgärden väsentligt förändrar utseendet på huset, om exempelvis en ny typ av fönster installeras eller om färgen på fönstren förändras. Däremot behövs inget bygglov om de nuvarande fönstren ersätts med nyare eller renoveras och resultatet blir att fönstren som ser likadana ut som de gamla.

Att tänka på efter genomförda fönsteråtgärder

Mer energieffektiva fönster bidrar till att mindre värme läcker ut. Även om det är positivt, innebär det också att ventilationen minskas. Lägre värmestrålning genom fönstren innebär att mindre mängd luft tas in genom sprickor och otätheter. För att ha fortsatt god ventilation är det viktigt att ventilationen ses över i samband med åtgärderna. Viktigt är också att se över värmesystemet, som oftast behöver injusteras när värmebehovet minskar, så att alla lägenheter får tillräcklig värmetillförsel.