Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Från 1 oktober 2021 kan BRFer söka stöd för att energieffektivisera sin fastighet. OBS! Stödet gäller endast fram till och med 31 dec 2021. Ansökningar som kommer in efter årsskiftet kan inte beviljas.

Bidrag för energieffektivisering

Det nya stödet för energieffektivisering riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar och handläggs av länsstyrelsen.

Stödet ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Stöd ges inte till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.

Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert. Högst 50 procent av det preliminära stödet kan betalas ut i samband med beslut om stöd som en förskottsutbetalning.

Ansökan om bidrag måste skickas in till länsstyrelsen innan energieffektiviseringsåtgärderna påbörjas. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningar för stödet. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

OBS! I samband med riksdagens beslut om budget för 2022 har riksdagen beslutat att avveckla stödet för energieffektivisering i flerbostadshus efter årsskiftet 2021/2022. Stödet går endast att söka fram till och med 31 dec 2021. Lär mer på Boverkets hemsida.