Solkartan

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter din bostad och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är. Nedan visas solkartan för 27 kommuner i Stockholmsregionen.

Så fungerar solkartan

Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan över din kommun så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år. Som användare kan du ange area för installerad takyta för att avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas beräknad minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix). Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre. Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

Hur används kartan?

Vi har tagit fram en informationsfilm om Solkartan, här kan du se hur du kan använda kartan.

Om solkartan

Solkartan har tagits fram i ett samarbete mellan Kommunförbundet Storsthlm och Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. Verktyget innehåller idag data för alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. En del byggnader kan sakna information om solinstrålning. Det kan vara så att lutning och solexponering av taket inte har kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas. Det kan också vara så att byggnaden har byggts efter att laserskanningen utförts. Den här typen av data uppdateras sällan, den senaste höjddatan för de flesta kommuner är från 2015. Solkartans beräkningar kan skilja sig från den beräknade solelproduktionen som anges i solcellsofferter och då är det bra att känna till att solkartan bygger på vissa antaganden och inte ger en exakt bild.