Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Snabb fakta

Solceller kostar ca 15 000- 20 000 kr per installerad kW
Solpanelerna fungerar bra i riktning från sydost till sydväst
Från 1:a augusti 2018 behövs i regel inget bygglov på solenergianläggningar.
Vad vill du läsa mer om?

Solenergi

Solenergi kan tas tillvara med antingen solceller som producerar el eller solfångare som omvandlar solstrålarna till värme.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. För maximal nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader. Undersök dina förutsättningar med hjälp av solkartan! Här kan du enkelt se hur mycket solinstrålning som träffar just ditt tak och få en beräkning på din potentiella energiproduktion.

Letar du efter mallar och guider?

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal där du som privatperson, förening eller företag kan få hjälp med din solelsinstallation. Du guidas steg för steg genom processen från idé till färdig anläggning.

Behöver jag bygglov?

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1:a augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov vilket gjort det lättare att installera. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form och får ej monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligga inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Läs mer om reglerna hos Boverket Boverket – Undantag från krav på bygglov eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning.

Hur hittar jag en installatör?

För att hitta leverantör och installatör för ditt system kan du vända dig till branschorganisationen Svensk Solenergi.

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, men det kan ge en trygghet eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap. Du kan hitta certifierade installatörer via Incerts hemsida.

Solceller

Solceller producerar elektricitet med hjälp av solens strålar.

Solceller blir allt vanligare för att producera el i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet eftersom solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsföretag. Är byggnaden inte nätansluten går det att lagra producerad el kortare perioder med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt du vill ha.

En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tillsammans tar upp ca 7-8 m2 på taket och producerar ca 800 – 1 000 kWh per år under goda förutsättningar. Priset ligger ungefär på 15 000 – 20 000 kr per installerad kW för en privatperson, lite beroende installationens storlek, läge med mera. Hos Energimyndigheten hittar du Solelportalen – Energimyndigheten som guidar dig genom dina frågor och svar kring solceller. Funderar du på vilken typ av solcell du ska välja kan du läsa mer på Energimyndigheten – test av solceller och växelriktare.

Det går att utnyttja skatteavdraget för grön teknik vid installation av solceller. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Här kan du läsa mer om bidrag och stöd.

Elsäkerhet

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker för dig och andra finns krav på vem som får installera och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg och ser till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs. Energimyndigheten har tagit fram tips och råd för dig som konsument för att säkerställa att du får en elsäker solcellsinstallation. Här hittar du Energimyndighetens information om elsäkerhet.

Elsäkerhetsverket presenterade i en rapport från 2020 att det förekommer en del installationsbrister i flera solcellsanläggningar. Här kan du läsa rapporten Solel från Elsäkerhetsverket.

Solfångare

Solfångare använder solens strålar för att producera värme och värma vatten.

Värmen som produceras i en solfångare kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning i din bostad. Ett vanligt kombinationssystem är solvärme och biobränslevärmepanna, det vill säga en pellets- eller vedpanna. Solvärmen står för varmvatten­försörjningen under sommaren och biobränsleanläggningen används till värme av varmvatten och uppvärmning av huset under vinterhalvåret. Detta minskar arbetsinsatserna, särskilt under sommaren. Solfångaren och värmepannan kopplas till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett sådant kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. För en villa är 10-15 m² solfångare och en ackumulatortank på ca 750 liter vanligt. Solvärme kan också fungera som ett bra komplement till hus med direktverkande el men då värmer solvärmen endast tappvarmvattnet.

För alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ. Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 25 000-40 000 kr. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300-500 liter med inbyggd solslinga och 5-8 m² sol­fångare att rekommendera.

Goda exempel

Villa med solceller i Botkyrka
Villa med solceller i Botkyrka
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer här om solceller och solfångare. Läs mer
Villa med solceller i Sundbyberg
Villa med solceller i Sundbyberg
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer här om solceller och solfångare. Läs mer
Villa med solceller i Täby
Villa med solceller i Täby
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer här om solceller och solfångare. Läs mer