Solenergi i flerbostadshus

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! På denna sida kan ni läsa mer om hur er förening kan ta tillvara på solenergin.

Snabba fakta

Solceller kostar ca 10 000 – 16 000 kr, exkl. moms, per installerad kW toppeffekt.
Som förening kan ni ha ett gemensamt elavtal så att solelen kan användas även i lägenheterna.
Från 1:a augusti 2018 behövs i regel inget bygglov på solenergianläggningar.
Vad vill du läsa mer om?

Solenergi

Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på två sätt, antingen genom att de omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Har vi bra läge?

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. För maximal nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader. Undersök era förutsättningar med hjälp av solkartan! Här kan ni enkelt se hur mycket solinstrålning som träffar ert tak och få en beräkning på er potentiella energiproduktion.

 

 

Ta in och utvärdera offerter

Vi har samlat lite tips på hur ni kan tänka vid upphandling av olika tjänster, så som en solcellsinstallation.

Behöver vi bygglov?

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1:a augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov vilket gjort det lättare att installera. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form och får ej monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligga inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Läs mer om reglerna hos Boverket eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning, här hittar du kontaktuppgifterna till din kommun.

Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för gemensam användning i flerbostadshus. Det är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt.

Vanligast är att elen används till föreningens fastighetsel. För att kunna använda den egenproducerade elen även till hushållsel behöver alla lägenheter kopplas till samma elabonnemang. Det kan vara ett alternativ i små föreningar där lägenheterna är ungefär lika stora och har samma elanvändningsbehov.

Hur mycket solel kan vi producera?

I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om anläggningen är ansluten till elnätet kan överskottselen matas ut på elnätet och säljas. Är anläggningen inte nätansluten går det att lagra er producerade el med hjälp av batterier.

Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt ni vill ha. En installerad kW motsvarar ungefär 4 moduler som tillsammans tar upp ca 7-8 m2 på taket och producerar ca 800-1000 kWh per år. I genomsnitt ligger priset på ca 10 000 kr – 16 000 kr per installerad kW toppeffekt. En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet har man också batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker. Funderar ni på vilken typ av solceller ni ska välja, läs mer på Energimyndighetens tester av solceller och växelriktare. 

Finns bidrag och stöd för en BRF?

Som bostadsrättsförening finns det i dagsläget inget investeringsstöd för solceller. Ni kan få skattereduktion för den överskottsel ni matar ut på det allmänna elnätet, förutsatt att ni betalar skatt och har någon skatt att reducera samt är mikroproducenter av solel. Läs mer under bidrag och stöd. 

Behöver vi betala energiskatt?

Om ersättningen för den el ni säljer överstiger 30 000 kr per år måste föreningen vara momsregistrerad och ersättningen är momspliktig.

Du som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt och inte äger andra elproduktionsanläggningar är inte skattskyldig. Du som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan. Äger ni solcellsanläggningar som sammanlagt överskrider 500 kW i toppeffekt är ni skatteskyldiga för elen och ska registrera er hos Skatteverket. Egenproducerad el som ni själva använder från anläggningar under 500 kW i toppeffekt får ni göra avdrag på skatten för vilket resulterar i att ni endast betalar 0,5 öre/kWh i skatt. Läs mer om energiskatt på Skatteverkets hemsida.

Gemensamt elavtal och solceller

Ni som förening kan spara pengar på att alla medlemmar har ett gemensamt elavtal istället för att varje lägenhetsinnehavare har ett eget elavtal. Vid ett gemensamt avtal minskar kostnaderna för nät- och elavgifter. Dessutom har föreningen som storkund större möjlighet att förhandla om ett bättre elpris. När en förening installerar solceller möjliggör ett gemensamt elavtal att de boende kan ta del av solelen. Elen kan användas i både lägenheter och i de gemensamma ytorna. Solinstallationen kan dimensioneras för att producera mer el än om solelen bara hade använts till gemensamma ytor samtidigt som överskottsproduktionen minimeras. Här kan du läsa mer om gemensamt elavtal. Glöm inte att gemensamma avtal där föreningen debiterar de boende, IMD – Individuell mätning och debitering, är momspliktigt. Läs mer om kraven på IMD på Boverkets hemsida.

Hos Solelportalen Energimyndigheten finns guider och information om hur ni går till väga för att installera solceller. Läs gärna även goda exempel från bostadsrättsföreningar som har installerat solceller.

Elsäkerhet

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker för dig och andra finns krav på vem som får installera och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg och ser till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs. Energimyndigheten har tagit fram tips och råd för dig som konsument för att säkerställa att du får en elsäker solcellsinstallation. Här hittar du Energimyndighetens information om elsäkerhet.

Elsäkerhetsverket presenterade i en rapport från 2020 att det förekommer en del installationsbrister i flera solcellsanläggningar. Här kan du läsa rapporten Solel från Elsäkerhetsverket.

Solfångare

Solfångare tar upp solenergin för att producera värme, till skillnad från solcellerna som producerar el.

Värmen som produceras i en solfångare kan användas både för att värma tappvarmvatten och anslutas till husets värmesystem. Byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är utmärkta tillämpningsområden för solfångare. Här kan du läsa mer om solfångare.

 

Goda exempel

Brf Kabeludden har solceller
Brf Kabeludden har solceller
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer
Brf Brunnsviken har solceller
Brf Brunnsviken har solceller
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer
Brf Klubbåsen har solceller
Brf Klubbåsen har solceller
Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Läs mer