Värmepump

En värmepump använder låggradig värme från berggrunden, jorden eller luften, lyfter den till en högre temperatur och avger den till huset. Det finns flera sorters värmepumpar som passar för olika typer av fastigheter. Här kan du läsa mer om de olika typerna och vad man ska tänka på inför ett eventuellt köp.

Med en värmepump tar du vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften. För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta producerar den cirka 2 till 4 kWh värme till huset. Den så kallade värmefaktorn, även benämnd COP, är då 2 till 4. Värmefaktorn är ett mått på hur mycket värme värmepumpen ger i förhållande till elanvändningen. Ju högre värmefaktor desto bättre. När man jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år.

Eftersom värmepumpen använder förhållandevis mycket el, i jämförelse med exempelvis pelletseldning och fjärrvärme, beror värmepumpens miljöpåverkan på hur elen har producerats. Vill man minska koldioxidutsläppen från värmepumpens elanvändning bör man köpa el som är producerad med förnyelsebara energikällor som vind-, vattenkraft eller biobränslen. Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval" ställer hårda miljökrav på elproduktionen och idag erbjuder de flesta elhandelsföretag ursprungsmärtkt. förnyelsebar el.

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. Dessa påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde, men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får endast göras av certifierad installatör.

Det är viktigt att ditt befintliga elementsystem fungerar tillsammans med värmepumpen. I vårt beräkningsprogram kan du testa om ditt elementsystem kommer ge tillräckligt med värme med en värmepump.

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen (SKVP)

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. På deras hemsida kan du hitta deras medlemsföretag. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista.

Certifierade installatörer

Det finns en del företag som är certifierade för att installera värmepumpar. Certifieringen är frivillig och EU-gemensam. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, det finns dock några fördelar. Till exempel vet en certifierad installatör hur anläggningen bäst ska dimensioneras och eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Du kan hitta certifierade installatörer för värmepumpsanläggningar och andra förnybara energisystem via Incerts hemsida.

Mer om olika typer av värmepumpar

Berg-, jord- & sjövärmepump

Berg-, jord-, och sjövärmepumpar används i hus med vattenburet värmesystem och dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump med en värmeeffekt på 65-70 procent av husets maximala effektbehov. Då täcks ungefär 95 procent av energibehovet för värme och varmvatten av värmepumpen. Det innebär att värmepumpen behöver en kompletterande värmekälla under de kallaste dagarna. Ofta är det en elpatron som sitter i värmepumpen men det kan även vara en separat el- eller biobränslepanna. Det finns idag även varvtalsstyrda värmepumpar. Dessa dimensioneras för att täcka hela husets maximala effektbehov och är mer energieffektiva än vanliga värmepumpar, men också dyrare i inköpskostnad.

En bergvärmepump tar värme från ett eller flera borrhål i berggrunden, normalt djup är ca 80-200 m. Den värme som kan utvinnas är ca 145 kWh per meter borrhål och år. Ytjord- eller markvärme tas från en ca 500 m lång slang som grävs ned på ungefär 1 meters djup. Den värme som kan utvinnas vid jordvärme är ca 30 kWh per meter slang och år. Ett jordvärmesystem är ca 20 000-30 000 kr billigare än ett bergvärmesystem. Sjövärmepumpen tar på motsvarande sätt värme från exempelvis en närliggande sjö. För alla dessa typer av värmepumpar krävs minst en anmälan till kommunen enligt miljöbalken.

Kostnaden för att installera en berg-, jord- eller sjövärmepump varierar kraftigt beroende på förutsättningarna, men kostnader inom intervallet 100 000 till 170 000 kr är vanligt för en villa.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen i inomhusluften. En förutsättning för att det ska vara möjligt att installera en frånluftsvärmepump är att huset har samlade ventilationskanaler och fläktdriven ventilation. Frånluften är en utmärkt värmekälla eftersom temperaturen ligger på mer än 20 grader under hela året. Nackdelen är att energimängden är begränsad till det ventilationsflöde som avges från huset. Frånluftsvärmepumpen kan ge värme till varmvattenberedning och/eller användas till husets vattenburna värmesystem. Frånluftsvärmepumpar passar vanligtvis bra i relativt nybyggda hus som har samlade ventilationskanaler.

Med en frånluftsvärmepump för enbart varmvatten kan du spara 2 000-3 000 kWh per år. Om värmepumpen även ger värme till elementen blir besparingen högre. Priset för en frånluftsvärmepump för en normalstor villa ligger på ca 30 000-80 000 kr utan installation.

Luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar hämtar värme från uteluften och är kopplade till ett vattenburet värmesystem. Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump med en avgiven effekt på cirka 60-75 procent av husets maximala effektbehov.

Luftvattenvärmepumparna har utvecklats de senaste åren och ger värme även vid så låga utetemperaturer som minus 15 grader. Vid så låga temperaturer täcker värmepumpen dock endast en mindre del av husets värmebehov. Oftast är en elpatron kopplad till värmepumpen som producerar värme då värmepumpen inte räcker till.

Innan du köper en luftvattenvärmepump bör du kontrollera bullernivån från utomhusdelen eftersom den ofta är relativt hög. Bullernivån anges på pumpens energimärkning. Det uppstår ofta mycket kondensvatten från utomhusdelen som behöver avledas. En luftvattenvärmepump kostar ca 80 000 - 110 000 kr.

Luftluftvärmepump

I uteluften finns det energi som kan tas till vara med hjälp av en luftvärmepump även om det känns kallt ute. I hus utan vattenburet värmesystem, till exempel i hus med direktverkande elelement, är en luftluftvärmepump ett bra sätt att minska energianvändningen.
Vanligtvis minskar den totala elanvändningen i ett elvärmt hus med ca 20-25 procent efter installation av en luftluftvärmepump, vilket motsvarar ca 35-40 procent av den el som används för uppvärmning av inomhusluften.

För att det ska fungera bra med en luftluftvärmepump är det viktigt att huset har en öppen planlösning så att värmen når alla delar. I större hus kan det installeras två värmepumpar eller två inomhusenheter. Observera att det krävs att en certifierad installatör monterar luft/luftvärmepumpen. Det uppstår ofta mycket kondensvatten från utomhusenheten som måste avledas för att nedisning och frostskador ska undvikas.

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like