Värmepanna

En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder el, pellets, olja, ved eller gas som värmekälla.

Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av värmepannor.

Elpanna

En elpanna tar liten plats och är förhållandevis billig i inköp, men medför ett stort elbehov. Höga elkostnader, osäkerhet i framtida elpriser och elens miljöpåverkan kan vara argument för att byta till andra uppvärmningsformer.

När Sveriges elbehov är större än utbudet importeras el från våra grannländer. Där produceras elen tidvis främst av fossila bränslen, vilka ger stora utsläpp av koldioxid. Att minska elanvändningen är därför en bra åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn till klimatfrågan bör man därför sträva efter att värma hus med andra uppvärmningssystem än elvärme.

Eftersom ett hus med elpanna redan har ett vattenburet distributionssystem, till skillnad från ett hus med direktverkande el, är det förhållandevis enkelt att byta uppvärmningsform. De vanligaste alternativen är pellets, någon form av värmepump eller fjärrvärme.

 

Pelletspanna

För pelletseldning behövs en panna med förbränning, ett förråd och bränsleleveranser. Om du har en oljepanna som är i gott skick kan du ibland, beroende på ålder och fabrikat, behålla den och bara byta ut oljebrännaren mot en brännare för pellets. Detta medför en lägre investeringskostnad jämfört med en helt ny panna, men också en sämre verkningsgrad. Pelletseldning kan med fördel kombineras med solvärme vilket innebär att man inte behöver elda under sommaren då pannan går med låg verkningsgrad. Energimyndigheten har testat olika pelletspannor, läs mer om testet på deras hemsida.

Pellets är ett förädlat träbränsle som vanligen matas in i pannan med hjälp av en skruv. Pellets är små "stavar" med en diameter på 6 eller 8 mm tillverkade av biprodukter från skogs- och trävaruindustri. Pelletsen är tillverkad av ren träråvara vilket innebär att avfallet endast består av lite aska och att utsläppen blir låga. Utsläppen av koldioxid från pelletseldning är i princip noll eftersom den koldioxid som bildas vid förbränningen en gång har tagits upp av träden genom fotosyntesen. Dock bildas ett antal skadliga ämnen vid förbränningen som följer med rökgaserna så som svaveloxider och kväveoxider som förorsakar försurning och övergödning samt stoft och flyktiga kolväten som är skadliga för människors hälsa. Sammantaget är dock pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt. Pellets kan också miljömärkas med Svanen. Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring.

Vid installation av en pelletsbrännare på en befintlig panna är kostnaden ca 25 000 kr. En komplett pelletspanna med förråd kostar ca 80 000-120 000 kr. Ett litet förråd (veckoförråd) intill pannan, med matarskruv mellan, måste fyllas på med säckad pellets. Installerar man, eller platsbygger, ett stort förråd kan man beställa pellets på bulk. Fördelen med ett stort förråd är att det kan ligga en bit ifrån pannan och att man slipper förflytta säckar. Nackdelen är att det tar stor plats. Priset på pellets varierar med hur mycket du köper och hur den är förpackad (säck eller bulk). I april 2015 var medelpriset på säckad pellets 68 öre per levererad kWh räknat med en panna med 80 procent verkningsgrad. Innan installation av pelletspanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuell bygganmälan.

För att pannan ska hålla en hög verkningsgrad är det viktigt att rengöra brännare och panna enligt tillverkarens instruktioner. Tänk på att brännaren kan behöva justeras när du byter leverantör av pellets.

Läs mer om pellets i vårt faktablad.

Pelletsförbundet

Pelletsförbundet är en branschorganisation som arbetar för en ökad användning av pellets. Medlemmar i pelletsförbundet kan utbildas och certifieras som certifierade pelletsinstallatörer. På deras hemsida hittar du medlemsföretag.

Vedpanna

Kostnaden för vedeldning varierar starkt beroende på om man har tillgång till egen ved eller köper ved i längder eller färdigkluven. Har man egen ved är detta det absolut billigaste uppvärmningsalternativet, men även för den som köper ved blir bränslekostnaden relativt låg. Genom att kombinera vedpannan men en ackumulatortank behöver du inte elda lika mycket och vedåtgången minskar. En vedpanna med ackumulatortank kostar ca 70 000 kr. Innan installation av vedpanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuell bygganmälan.

Ur klimatsynpunkt är en vedpanna bra eftersom eldning av biobränsle inte bidrar till växthuseffekten. Vedeldning ger emellertid förhållandevis stora utsläpp av svavel- och kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning. Även utsläppen av partiklar som är skadliga för människors hälsa kan vara stora. För att utsläppen skall bli låga krävs att pannan är ansluten till ackumulatortank och är miljögodkänd av Statens Provnings- och forskningsinstitut, SP, samt att pannan eldas på rätt sätt med torr ved.

Läs mer om vedelning i vårt faktablad eller i Elda rätt, en broschyr från Naturvårdverket.

Oljepanna

Olja har under flera år varit ett relativt billigt bränsle, men priset har ökat kraftigt under senare år. De stigande priserna beror dels på internationella prisförändringar, dels på högre skatter i Sverige. Vid förbränning av olja bildas svavel- och kväveföreningar som är skadliga för miljön. Eftersom olja är ett fossilt bränsle produceras koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även partiklar som är skadliga för människors hälsa bildas vid förbränning. På grund av oljans negativa inverkan på miljön har man på politiskt nivå beslutat att oljeanvändningen i Sverige ska minska.

För att undvika hög bränsleförbrukning bör du regelbundet kontrollera att filtret mellan tank och brännare sitter på plats och inte är igensatt. Gör rent oljetanken med 5-6 års mellanrum då det samlas smuts och kondens i botten.

Med ett oljepris på ca 13 000 kr/m3 är kostnaden ca 1,5 kr/kWh vid en pannverkningsgrad på 85 procent. En cistern som inte tagits ur bruk måste besiktas med ett visst intervall (3, 6 eller 12 år) enligt Naturvårdsverket, vilket innebär en viss kostnad. Att byta ut oljepannan mot en annan uppvärmningsform är därför ofta en vinst både för ekonomin och för miljön. De vanligaste alternativen är pelletspanna, någon form av värmepump eller fjärrvärme.

I många fall kan man installera en pelletsbrännare i den gamla oljepannan. Detta medför en mycket lägre investeringskostnad jämfört med en helt ny panna, men också en lägre verkningsgrad.

Läs mer om oljepannor i vårt faktablad.

Gaspanna

I vissa områden i Stockholm finns ett gasnät. I dessa områden värms en del småhus med en gaspanna. Om det finns ett gasnät i området kan Stockholm Gas, som driver gasnätet i Stockholm, koppla in nya småhuskunder. Allt arbete med utrustning för gas skall göras av auktoriserade företag. Uppgifter om auktoriserade företag samt mer information om gas finns på Stockholm gas hemsida.

Stockholm Gas levererar stadsgas och naturgas till sina kunder. Stadsgasen är en blandning av 50 procent naturgas och biogas och 50 procent luft. Biogas är en förnybar energikälla och framställs oftast genom rötning av sopor och annat organiskt avfall. Naturgas är ett fossilt bränsle som extraheras ur fyndigheter i jordskorpan och består till största del av metan. Anvädningen av naturgas ger alltså upphov till utsläpp av växthusgaser och bidrar till växthuseffekten, dock mindre än kol och olja. Utsläppen av kväveoxider är lite mer än hälften jämfört med oljan medan svaveldioxidutsläppen är obetydliga.

För aktuella gaspriser, gå in på Stockholms gas hemsida. En gaspanna kostar runt 50 000 - 65 000 kr att installera. En fördel är att man inte behöver något förråd för bränslet.

Underhåll

Nedan följer några tips som håller nere bränsleanvändningen i pannor för ved, olja och pellets.

  • Sota - Håll pannan väl sotad, 1 mm sot kan öka bränslebrukningen med 5 procent och höja rökgastemperaturen med 50 grader.
  • Regelbunden service - Teckna ett avtal om årlig service för din panna så att den går med bästa möjliga verkningsgrad och låga utsläpp. Du kan själv kontrollera skorstensrökens utseende för att få en indikation om luftmängden är rätt. Om skorstensröken är grå eller svart är förbränningen ofullständig. Om röken ser ut som värmedallring är det för mycket luft vilet ger höga värmeförluster. Om röken syns svagt är det bra förbränning.
  • Motdragslucka (dragregulator) - En draglucka kan monteras på skorstenskanalen nära pannan. Den ser till att draget är konstant oavsett vind och utetemperatur vilket medför att pannans verkningsgrad ökar. Ytterligare en fördel är att risken för kondens och att brandrisken på grund av för höga skorstenstemperaturer minskar. Diskutera med skorstensfejarmästaren eller din installatör.

Byte från bränslepanna till annat uppvärmningssystem

Byter man från en bränslepanna till exempelvis fjärrvärme eller värmepump bör man tänka på några saker:

  • Utrymmet där bränslepannan stått kan bli kallt när pannans strålningsvärme försvinner. Man kan behöva installera ett extra element i detta utrymme så att det inte uppstår fuktproblem.
  • Skorstensstocken blir kall vilket kan försämra ventilationen i hus med självdrag.
  • Det kan vara bra att skydda skorstenen med en huva för att undvika skador i skorstenen, fråga din sotare om råd. 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like