Välja nytt värmesystem

Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli. Om du har en panna som börjar bli gammal är det bra att i god tid ta reda på vad du skall göra när det är dags för ett byte.

När du planerar att byta värmesystem är det viktigt att du gör saker i rätt ordning:

1. Få koll på husets värmebehov

Börja med att ta reda på hur husets värmebehov ser ut idag. Om du behöver hjälp med att veta hur husets energianvändning till värme och varmvatten kan uppskattas kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren kan även berätta om ditt hus drar mycket energi jämfört med liknande hus. Genom att följa upp hur mycket värmeenergi huset använder varje månad får du ett bra underlag för att kunna dimensionera ett nytt värmesystem. Det ger även en bra bild över vilka möjligheter det finns för att minska husets värmebehov.

2. Minska husets värmebehov

I nästa steg bör du undersöka om det går att minska husets värmeanvändning. Det kan till exempel handla om att:

 • Minska förlusterna genom husets klimatskal, det vill säga tak, fönster, golv, väggar och dörrar.
 • Minska värmebehovet genom att sänka innetemperaturen.
 • Se över om värmesystemet behöver injusteras.
 • Installera ett centralt styrsystem om huset har direktelelement. Om det redan finns ett, se till att det är rätt inställt.
 • Spara varmvatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och moderna engreppsblandare i handfat och diskho.

Om husets värmeanvändning minskar, minskar även effektbehovet och det innebär att du kan välja ett mindre och billigare värmesystem än vad du annars skulle behövt.

3. Vilket värmesystem passar?

Vilket värmesystem passar dig?

Innan du väljer system behöver du tänka över vilka krav och önskemål du har. Några viktiga frågor du bör ställa dig är:

 • Är bekvämlighet och ett självgående system viktigast för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis ved. Vilka kunskaper och vilket engagemang har du?
 • Hur ser robustheten, driftsäkerheten och tillgång på bränsle och service ut för de uppvärmningsalternativ du är intresserad av?
 • Hur viktigt är det med flexibilitet, vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system? Solvärme som ger tappvarmvatten i kombination med t.ex. en frånluftsvärmepump är oftast ingen lönsam lösning. Solvärme i kombination med ved-, pellets- eller elpanna är däremot ofta en bra kombination. Även i hus med direktverkande el passar solvärme för tappvarmvatten bra.
 • Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med det du har idag? Är det någon skillnad vad det gäller exempelvis utsläpp, lukt och buller inom- och utomhus?

Vilka värmesystem passar för huset?

När du har en idé om vilka uppvärmningssystem som skulle kunna vara intressanta för dig måste du ta reda på om de fungerar för just ditt hus.  Det finns många faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som kan passa. Nedan följer några exempel:

 • Vilka utrymmesbehov behövs för uppvärmningssystemet. Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? En ackumulatortank för lagring av värme behövs för att vedeldning i panna ska vara effektivt. Har du plats för att lagra ved eller pellets? Du behöver också se över att det finns tillräckligt stora dörröppningar så att utrustningen kan bäras in i huset.
 • Värms huset med direktelelement eller finns ett vattenburet värmesystem installerat?
 • Finns ett fjärrvärmenät i närheten?
 • Finns det en skorsten som är godkänd för eldning av ved eller pellets? Finns det lokala föreskrifter som begränsar eldning?
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärmepump?
 • Har huset tak som lutar mot söder som kan användas för solvärme?
 • Står huset på en grusås? Eller ligger fastigheten i ett vattenskyddsområde? Då är bergvärme mindre lämpligt.
 • Om elbehovet förändras kan du behöva ändra din huvudsäkring? Kolla med ditt elnätsbolag.

I vilka hus passar olika uppvärmningssystem?

Vilket värmesystem som är lämpligt beror på husets förutsättningar. 

Värmepumpar begränsas i hur höga temperaturer de kan producera, något som inte gäller exempelvis ved- och oljepannor gör. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten från ved- och oljepannor och har små ytor är de oftast otillräckliga för att upprätthålla önskad innetemperatur om de kopplas till värmepumpar som skickar ut vatten med lägre temperatur. Det kan i vissa fall lösas genom att en fläktkonvektor installeras alternativt att ett eller flera av elementen byts. Kontrollera med installatören vad som är lämpligt för ert hus.

Om huset saknar vattenburet värmesystem kan värmen från en värmepump tillföras via en eller flera fläktkonvektorer. För att det ska fungera bra måste huset ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas. I annat fall finns risken att temperaturen blir för hög i rummet där konvektorn är placerad, vilket kan leda till att värmepumpens driftstider begränsas.

Om du ska installera en luftvärmepump, kontrollera med leverantören att utomhusdelen inte bullrar för mycket och stör grannar. Kontrollera också att inomhusdelen av en luft/luftvärmepump inte låter för mycket. Precis som för fläktkonvektorer är det viktigt att huset har öppen planlösning så att värmen kan spridas.

Sol

Om huset har ett soligt läge och du ändå måste byta din elvärmda varmvattenberedare kan ett solvärmesystem med ackumulatortank utrustad med elpatron vara ett intressant alternativ. Ackumulatortanken plus elpatron kan i vissa fall även ersätta en mindre elpanna.

När du eldar med ved eller pellets i panna finns det många fördelar med solvärme. Du slipper eldningen sommartid och utsläppen från eldningen minskar.

Pelletskaminer

En pelletskamin kan stå för upp till 70 procent av värmen i ett småhus med dirketvärme. Huset bör ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas på ett bra sätt. Det finns även vattenmantlade kaminer som både värmer rumsluften och varmvatten som kan användas i husets vattenburna värmesystem eller som tappvarmvatten.

Ved- och pelletspannor

Om du ska elda med ved på ett miljöriktigt sätt skall du ha en vedpanna utrustad med ackumulatortank. Eldning med pellets ger betydligt mindre emissioner jämfört med konventionell vedeldning, men även då gör en ackumulatortank nytta.  Det måste finnas utrymme för pannan och ackumulatortanken samt plats för förråd för att lagra ved eller pellets. Dessutom behöver huset ha en skorsten som är godkänd att elda i.

Fjärrvärme

För att veta om du kan värma ditt hus med fjärrvärme behöver du först kontrollera med fjärrvärmeföretaget i din kommun om fjärrvärme finns eller planeras i närheten av ditt hus. Om du har direktelvärme idag, krävs konvertering till vattenburet värmesystem, kostnaden är i storleksordningen 5 000 – 6 000 kr per element. Kostnader för undercentral och anslutning till fjärrvärmenätet tillkommer.

Ackumulatortank

I många värmesystem är ackumulatortanken en viktig komponent. Ackumulatortanken gör att du kan elda i till exempel ved- eller pelletspannan med full effekt och lagra överskottsvärmen i tanken till senare tillfälle.  Tack vare det får du högre effektivitet på pannan, minskar vedförbrukningen och utsläppen från eldningen. Det medför även att du inte behöver elda lika ofta. Om du kompletterar ackumulatortanken med en elpatron kan den ersätta en elpanna. 

4. Ekonomi och lönsamhet

När lönsamheten för olika uppvärmningsalternativ ska jämföras är det många faktorer som spelar in. Du behöver exempelvis ställa investeringskostnaden mot vad kostnaden för driften av uppvärmningssystemet beräknas bli. För vissa alternativ, som bergvärmepump, är investeringskostnaden hög medan kostanden för driften är relativt låg. Det motsatta gäller för exempelvis fjärrvärme, under förutsättning att du har nära till fjärrvärmenätet. Skillnaden mellan systemen blir därför inte alltid särskilt stor i slutändan. Tänk även på vilka extra kostnader som kan tillkomma. När kommer delar eller hela systemet behöva bytas ut? Hur mycket underhåll och tillsyn behövs? Kommer du behöva göra omfattande ombyggnationer för att anpassa nuvarande ytor, värmesystem och ventilation till det nya uppvärmningssystemet? Valet av värmesystem kan även påverka husets värde.

Tre vanliga metoder för att jämföra kostnader är:

 • återbetalningstid - pay-back tid med eller utan hänsyn till ränta
 • nuvärdesmetoden - summan av framtida kostnader räknas om till dagens nivå
 • annuitetsmetoden - den årliga kostnaden för amortering och ränta för en investering jämförs med den årliga kostnadsminskningen.

5. Skaffa mer information

Exempel på källor till mer information är energi- och klimatrådgivningen, energimyndigheten, leverantörer, energibolag och braschorganisationer.

6. Ta in offerter

Ta in offerter från minst tre leverantörer. I vår checklista får du hjälp med vad som kan ingå i ett anbud. I Energimyndighetens skrift "Värme i villan" finns det mer information om offerter och anbud.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like