Ventilation

God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö. Beroende på byggnadens ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem, som grovt kan delas in i självdrag eller mekanisk ventilation.

Det är främst fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationen i ditt hus fungerar tillfredställande. Du, som lägenhetsinnehavare, har också ett ansvar för att luftväxlingen i din lägenhet fungerar som den ska. Exempelvis bör du inte stänga eller täppa till friskluftventiler. Upplever du kallras från ventilerna rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din fastighetsägare eller styrelsen i din förening. Att hålla frånluftsdon i t.ex. badrum och kök rena från damm och smuts hjälper också till att hålla en god luftomväxling i din lägenhet.

Ungefär 33 procent av värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom ventilationen. Åtgärder för att minska förlusterna kan vara att ta till vara på värmen i ventilationsluften med hjälp av återvinning. Genom att ta vara på värmen i frånluften kan man förvärma den luft som tillförs fastigheten. Installation av värmeåtervinning bör i första hand utföras i samband med renovering eller utbyte av befintligt system för att det ska vara lönsamt. Byggnaden bör även vara relativt tät för att installationen ska bli kostnadseffektiv. Ventilationen kan också effektiviseras genom att minska elanvändningen för fläktar. Nedan beskrivs de olika typerna av ventilationssystem.

Självdragsventilation (S-system)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre.  Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. Självdragssystem är vanligast i äldre byggnader byggda före år 1960.

Frånluftsventilation (F-system)

Ett frånluftssystem består av en frånluftsfläkt som drivs med el. Fläkten kan varvtalsstyras för att ge samma flöde sommar som vinter. Frånluftssystemet kan i efterhand kompletteras med värmeåtervinning, och är vanligast i hus byggda efter år 1960.

Från- och tilluftsventilation (FT-system)

I ett från- och tilluftsystem, eller så kallad ”balanserad ventilation”, finns det både från- och tillluftskanaler som reglererar luftflödet. Oftast är elanvändningen lite högre än för frånluftssystem då det behövs fläktar för både till- och frånluften. FT-system

Ett FT-system kan kompletteras med värmeåtervinning och kallas då ett FTX-system. I ett FTX-system återvinns oftast värmen genom roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme. Liksom för FT-system finns det stora luftmotstånd som kräver mycket el för att driva fläktarna men tack vare hög verkningsgrad kan dessa system idag återvinna en stor del värmen från frånluften. FTX-system är vanligast i hus byggda efter år 1980.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Ägare till flerbostadshus och liknade fastigheter ska regelbundet genomföra funktionskontroll av ventilationssystemet, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Kontrollen ska utföras var tredje år för hus med FT-system och var sjätte år med F-system eller självdragssystem.

Senast uppdaterad: 2019-04-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like