Miljöpåverkan från el

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Hur mycket beror på hur elen produceras. I Sverige har elen låga växthusgasutsläpp men internationellt sett produceras el ofta med fossila bränslen i till exempel kolkraftverk.

Det finns olika åsikter om hur miljövärdering av el på den svenska marknaden ska göras då Sverige under perioder importerar el från Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Majoriteten av den använda elen produceras inom Sverige där vattenkraft och kärnkraft är de stora produktionssätten och denna el har mycket låga växthusgasutsläpp. Svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på runt 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Räknar man istället utifrån så kallad nordisk elmix (vilket är ett genomsnitt) så är utsläppen för el betydligt högre, runt 50 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Dessa värden varierar dock från år till år!

Ett annat sätt att värdera elens klimatpåverkan är genom att titta på så kallad marginalel. Marginalel är den el som är dyrast att producera för tillfället och är därför det produktionssätt som sist sätts igång när det behövs mer el på marknaden. Marginalel är därför också det produktionssätt som först stängs av när det för tillfället inte behövs mer el. Det nordiska elsystemet är väldigt komplext och att förutspå vilket produktionssätt som i framtiden ligger på marginalen är näst intill omöjligt. Historiskt sett har ofta el från kondenskraftverk som drivs med olja eller kol varit marginalel och dessa elproduktionssätt har väldigt höga växthusgasutsläpp – upp till 1000 gram CO2-ekvivalenter per kWh! Marginalel kan användas för att beräkna växthusgasutsläpp vid bedömning av mindre energieffektiviseringsåtgärder (exempelvis byte till en energisnål kyl eller för att beräkna vinsten av en släckt lampa i vardagsrummet), men bör inte användas vid jämförelser av olika värmesystem eller för att räkna ut sitt totala växthusgasutsläpp. För denna typ av beräkningar bör hellre utsläppsvärdet för nordisk elmix eller produktionsspecificerad el användas, om du har ett sådant elavtal.

Vill du veta exakt hur stora växthusgasutsläpp den el du använder ger upphov till ska du vända dig till elbolaget du köper el av. De är skyldiga att redovisa detta. Vill du köpa el med låga utsläpp och påverka utbyggnaden av förnybar elkraft ska du köpa produktionsspecificerad eller ursprungsmärkt el som är förnybar. Många elbolag erbjuder idag kunderna att välja vilken el de vill ha.

Exempel på miljömärkningar för el

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning av miljövänlig el. Kravet för att få benämningen Bra Miljöval är att el ska komma från förnybara energikällor och att produktionen sker på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Bra Miljöval-märkt el ställer bland annat krav på bränsle­transporter, att biobränslen inte får komma från skydds­värda skogar samt att vattendrag inte får torrläggas.

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD, även kallat miljövarudeklaration, gör det möjligt att jämföra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Alla registrerade EPD:er finns publikt att ladda ner.

Renewable Energy Certificate System (RECS)

Internationellt handelssystem i Europa för frivilliga gröna certifikat och ursprungsgarantier för förnybar el. Varje land som ingår har ett oberoende nationellt organ som sköter systemet.

Senast uppdaterad: 2018-09-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like