Använd förnybara drivmedel

De drivmedel vi använder i våra fordon påverkar de utsläpp vi orsakar när vi förflyttar oss. Därför är det viktigt att välja rätt när du ska köpa en ny bil så att du i framtiden transporterar dig på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.

I Sverige har vi fattat ett beslut om att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020, och den långsiktiga ambitionen är att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Under 2014 ledde användandet av biodrivmedel till att 2,3 miljoner ton koldioxidutsläpp kunde undvikas i Sverige! Användandet av HVO i lastbilar står för den största minskningen.

För biodrivmedel finns särskilda hållbarhetskriterier som leverantörer av bränslet måste säkerställa. Dessa kriterier ska bland annat säkerställa minskade utsläpp av växthusgaser, att produktionen av biodrivmedlen inte förstört områden med höga biologiska värden och att bränslets ursprung går att spåra. Kriterierna kommer ur ett EU-direktiv och rapporteras årligen till Energimyndigheten.

Förnybara bränslen påverkar miljön i mycket mindre utsträckning än konventionella drivmedel som bensin och diesel. Nedanstående tabell visar snittpåverkan på klimatet för de vanligaste drivmedlen i Sverige, baserat på såld mix 2014. 

Biodiesel är ett samlingsnamn på drivmedel som liknar diesel, men som framställts av biomassa istället för av petroleumprodukter. Exempel på produkter som används för tillverkning av biodiesel är raps-, tall- soja-, majs-, eller palmolja, alger med högt fettinnehåll eller animaliska fetter.

HVO

HVO är en typ av biodiesel som tillverkas av vegetabiliska oljor (i Sverige ofta råtallolja) eller djurfetter och är kemiskt identisk med fossil diesel. Utsläppsminskningen för HVO:n på den svenska marknaden är i genomsnitt 81 procent jämfört med den fossila motsvarigheten. Tunga lastbilar kan köras på ren HVO medan personbilar kan köras på en blandning av fossil diesel och HVO. Inblandningen av HVO i fossil diesel varierar men kan vara upp till 30 procent hos vissa leverantörer.

FAME

FAME är en annan typ av biodiesel och är egentligen ett samlingsnamn. Den vanligaste typen av FAME i Sverige är RME (rapsmetylester) som tillverkas av rapsolja. Utsläppsminskningen av växthusgaser vid användandet av FAME, istället för den fossila motsvarigheten, är 46 procent.

Biogas

Biogas består till största delen av metan och produceras genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Denna process kan ske spontant i naturen, men den biogas vi vanligen använder tillverkas i kontrollerade processer i biogasanläggningar där man genomför nedbrytning av matavfall, avloppsslam, grödor eller gödsel. 93 procent av råvarorna till biogas är restprodukter och avfall. Jämfört med den fossila motsvarigheten naturgas är utsläppsminskningen vid användandet av biogas 72 procent.

Etanol

Etanol bildas vid jäsning av råvaror som innehåller socker eller grödor som innehåller mycket stärkelse som exempelvis majs, spannmål och potatis. Det går även att göra etanol från cellulosa och restprodukter från tillverkningen av pappersmassa. Etanolen som används i Sverige produceras främst av spannmål. Utsläppsminskningen jämfört med bensin är 57 procent.  

El

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan växthusgasutsläpp och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Hur mycket beror på hur elen produceras. För att el ska räknas som ett förnybart bränsle till din bil så krävs det att den tankas med förnybar el. Med förnybar el menas el som producerats av energikällor som förnyas i snabb takt och är oändliga. Sådana är till exempel sol, vind, biobränslen och vattenkraft. Laddas bilen hemma kan du själv välja att köpa förnyelsebar el till din laddstation. 

Senast uppdaterad: 2016-12-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like