Värmeåtervinning ur frånluften

Att återvinna värmen ur frånluften är en bra insats för förbättring av inomhusklimatet och en lägre energikostnad.

Värmeåtervinning från frånluften till den friska intagna luften kräver ett ventilationsaggregat kallat FTX-aggregat. Systemet kräver även nya kanaler för tilluften till rum där behov av frisk lufttillförsel finns. Om man i en äldre fastighet byter från ett självdragssystem till FTX krävs det att huset är relativt tätt. Annars kan man inte utnyttja hela potentialen av FTX- systemet, varken energimässigt, komfortmässigt eller ekonomiskt. Fönster och dörrar kan vara en svag punkt, därför kan byte av tätningslister vara ett bra sätt för att minska luftläckaget. Du bör säkerställa att luftintaget till aggregatet inte kan igensättas av löv, snö eller is.

En värmeåtervinnare karakteriseras och jämförs normalt bäst genom dess torra temperaturverkningsgrad. Det finns dock skillnader i påverkan av fuktutfällning och avfrostningsbehov mellan olika typer av värmeåtervinnare. Skillnaden skapar behovet av att värdera olika FTX-aggregat utifrån en ytterligare verkningsgrad kallad årsenergiverkningsgrad. Årsenergiverkningsgraden inkluderar även avfrostningsinverkan och fläktarnas inverkan på aggregatets energiprestanda. För att värmeväxlarna ska kunna jämföras rättvist behöver leverantörerna redovisa verkningsgraderna baserad på en och samma standard, annars är de inte jämförbara.

Plattvärmeväxlaren

Korsströmsvärmeväxlare, motströmsvärmeväxlare eller som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, är de vanligaste av de olika typer som finns på marknaden. De finns i första hand i enfamiljshus och i flerfamiljshus som har separata ventilationsanläggningar i varje lägenhet. Tekniken är enkel, där till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen. Plattvärmeväxlare har verkningsgrader på cirka 60 – 90  procent där motströmsvärmeväxlarna ligger högst.

Energiprestandakrav

  • Torr temperaturverkningsgrad > 70 %

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar. Trots detta förekommer den i mindre omfattning än korsströmsvärmeväxlaren. Detta beror till största delen på att det kan finnas en risk för överläckning av förorenad frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet.

Energiprestandakrav

  • Torr temperaturverkningsgrad > 80 %

Vätskekopplad värmeåtervinning

Det vätskekopplade systemet bygger på att en frysskyddad vätskelösning (ofta vårdslöst kallad ”brine”) cirkuleras mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. Den varma frånluften värmer upp vätskan som avger värmen till den kalla tilluften. Systemet tillåter att till- och frånluftsaggregatet placeras oberoende av varandra, exempelvis kan tilluftsaggregatet stå i källaren medan frånluftsaggregatet placeras på vinden. Systemet är flexibelt och medger att flera återvinningsstationer i olika frånluftssystem kan installeras och sammanföras till ett gemensamt tilluftsbatteri.

Energiprestandakrav

  • Torr temperaturverkningsgrad > 65 %

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva får säljas. Kraven sätter en effektivitetsgräns för SFPint (Internal Specific Fan Power) och för ingående komponenter som till exempel värmeväxlare och fläktar. Krav finns också på specifik energianvändning (SEC) i kWh per kvadratmeter och år.

Energiprestandakrav

  • SFPv ≤ 1,4 kW/m3/s

Kvalitetssäkring

Redovisning av värmeväxlarens energiprestanda bör vara enligt Svensk Ventilations riktlinjer ”Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem” och aggregatets ”Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luft-luftvärmeväxlare”. Riktlinjerna kan laddas ner gratis på Svensk ventilations hemsida. 

Certifierat och energimärkt aggregat

  • Euroventcertifierat, se Eurovent Certita Certifications hemsida
  • Passivhuscertifierat, se Passiv Haus Instituts hemsida

Senast uppdaterad: 2019-08-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like