Skriv förfrågningsunderlag

Ett förfrågningsunderlag är ett dokument som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ställs på leverantören och det som köps. Beroende på entreprenadform kan förfrågningsunderlaget se olika ut.

Nedan beskrivs tre vanliga entreprenadformer och vilket ansvar beställaren har i entreprenaden. Oavsett entreprenadform behöver energiprestandakraven definieras tydligt och i ett tidigt skede.

Utförandeentreprenad

I en utförandeentreprenad är beställaren funktionsansvarig och tar fram ett förfrågningsunderlag i form av ritningar, beskrivningar och andra handlingar med hjälp av konsulter eller projektörer. Sedan upphandlas en entreprenör som endast ansvarar för byggbarhet och fackmannamässigt utfört montage och installation.  

Det standardavtal som gäller för en utförandeentreprenad är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Totalentreprenad

I en totalentreprenad har entreprenören funktionsansvaret och ansvarar därmed för både projekteringen och utförandet. Entreprenören har antingen egna projektörer eller anlitar externa projektörer som ser till att köparens funktions- och utseendekrav uppnås. I detta fall är det viktigt att beställaren arbetar fram ett tydligt och utförligt funktions- och prestandakrav. Om beställaren ändrar eller lägger till krav, efter att avtal slutits kommer det att regleras i det skrivna avtalet avseende ansvar och kostnader.

Det standardavtal som gäller för en totalentreprenad är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Samverkansentreprenad

Partnering eller samverkansentreprenad är egentligen en blandning av utförande- och totalentreprenad. Vid samverkansentreprenad tas entreprenörerna och i vissa fall förvaltaren in redan i tidiga skeden. Modellens tre nyckelfaktorer är gemensamma mål, organisation och ekonomi. Entreprenadformen innebär flera workshops där alla projektmedlemmars goda erfarenheter och idéer som skapar mervärde i projektet tillvaratas. Tillsammans väljs funktionskrav och systemlösningar som bäst uppfyller projektets målsättning. Entreprenadformen är särskilt lämplig vid ombyggnad där många saker kan vara svåra att redovisa i en programhandling, men då beställaren ändå vill att entreprenören tar ett totalansvar för funktion och prestanda.

Punkter som bör beaktas i underlaget

Vilka delar som bör tas med varierar beroende på vilken tjänst eller produkt som ska köpas. Utgå från denna lista och lägg till eller ta bort delar så att det passar era förutsättningar.

Objektsbeskrivning

Fastighetsuppgifer

 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Areor
 • Byggår

- Byggnadsteknik (uppbyggnad och energiprestanda

 • Byggnadens form
 • Byggdelar och dess byggteknik

- Installationsteknik (uppbyggnad och energiprestanda)

 • Information om system, systemdelar och komponenter. Ritningar över ventilation, värme, kyla och el. I första hand princip- och översiktritningar, vid behov även plan- och sektionsritningar. Beträffande el behövs ritningar där det framgår belysningsbeteckning med antal armaturer och förklaring av belysningsbeteckning. Ritningarna skall helst vara i form av relationshandlingar. Är de inte det måste fastighetsägaren ange detta.
 • Beskrivningar av VVS-systemen. Är de inte relationshandling måste fastighetsägaren ange detta.
 • Information om övriga elkrävande installationer, t.ex. maskiner och hissar.
 • OVK – protokoll
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Tillgång till driftdator för att kontrollera styrparametrar och drifttider för alla system. Finns det loggad information om utvalda parametrar i värme, ventilation och kylsystem som kan vara viktiga för utredningen?
 • Ev. tidigare energiutredningar, t.ex. Energideklaration eller annan typ av utredning/analys.
 • Genomförda installationstekniska åtgärder eller renoveringar, minst senaste 5-10 åren. Prata med driftspersonalen om ändringar som har gjorts och om det finns oklarheter i befintlig dokumentation, t.ex. att ritningarna inte stämmer.

- Inomhusmiljö

 • Ljudkrav
 • Ljuskrav
 • Inneklimatkrav

- Verksamhet

 • Beskrivning av verksamheten, t.ex. kontor, affär, verkstad, skola.
 • Antal personer i byggnaden, t.ex. antal arbetsplatser i kontor, elever i skolan, besökare i butik.
 • Närvaro-/arbetstider.
 • Användning av rum och olika delar av byggnaden.

- Energiflöden

- Underhållsbehov

För energieffektiviseringsåtgärder

 • Åtgärdsbeskrivning.
 • Energiprestandakrav och andra funktions- och prestandakrav.
 • Kompetenskrav, t.ex. behörighet, utbildning, erfarenhet, referenspersoner och referensobjekt.
 • Kvalitetssäkringskrav, t.ex. egenkontroll, granskningsförfarande, hantering av avvikelser, miljö- och kvalitetsplan.

Uppföljning

 • Funktionskontroll.
 • Mätmetod.
 • Verifiering av LCC (livscykelkostnad).

Senast uppdaterad: 2016-12-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like