Fastighetsel & Belysning

För att kunna se vilken besparingspotential som finns för företagets elanvändning behöver ni veta hur mycket el ni använder och vad den används till. Ofta finns det enkla och lönsamma åtgärder att genomföra för att minska elanvändningen. Det är viktigt att ledningen är engagerad i frågan och står bakom åtgärderna om energieffektiviseringsarbetet ska få genomslagskraft.

Elanvändningen i ett företag brukar delas upp på fastighetsel och verksamhetsel. Fastighetsel är el för drift av fastigheten, som exempelvis ventilation, pumpar, utebelysning och hissar. Fastighetselen ingår i det som kallas specifik energi, och är det som BBR (Boverkets byggregler) ställer krav på, tillsammans med energin till värme, varmvatten och komfortkyla. Verksamhetselen består av den el som går till verksamheten som bedrivs i fastigheten, exempelvis el för datorer, kontorsapparater, storkök, tryckluft, motorer och belysning i arbetslokaler.

Först när ni vet hur mycket el företaget använder och vad den används till kan besparingspotentialen för elanvändningen uppskattas. Det kan vara svårt att särredovisa fastighets- och verksamhetselen då de ofta mäts med samma elmätare. Om ni inte själva äger fastigheten kan elen ibland ingå i hyran. Det medför då att ni som hyresgäster inte får ta del av minskade elkostnader om olika effektiviseringsåtgärder utförs. Det kan lösas med modern mätteknik och utformning av hyreskontrakt som ger brukarna del av minskad energianvändning till följd av genomförda åtgärder, så kallade gröna hyresavtal. Oavsett om det rör sig om fastighetsel eller verksamhetsel kan generellt stora besparingar göras.

Ni kan få hjälp med att göra en beräkning av hur mycket verksamhetsel som går åt i ert kontor med vårt räkneverktyg.

Senast uppdaterad: 2019-06-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like