Transporter

Transporter kan stå för en betydande del av ett företags klimatpåverkan, särskilt om man räknar in transporterna till och från arbetet för de anställda. För det moderna företaget är hållbara reselösningar en självklarhet – det ökar trivseln, förbättrar närmiljön och gör arbetsgivaren mer attraktiv.

Arbetspendling orsakar de största trängselproblemen i storstäder. För ett typiskt tjänsteföretag står arbetspendling och tjänsteresor för minst en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. Genom en granskning av de anställdas bilresor kan företag ibland halvera kostnaden, bland annat genom införande av bilpool.

Resvaneundersökning

Att genomföra en resvaneundersökning kan vara ett första steg i företagets arbete mot mer hållbara resor. Genom resvaneundersökningen kartlägger man personalens tjänsteresor och eventuellt arbetspendling. Resultatet ska fungera som ett beslutsunderlag för vilka åtgärder och policys som är lämpligt för företaget att jobba med. En resvaneundersökning innehåller ofta frågor om använda transportmedel, antal resor, resans längd i kilometer och syfte med resan. Utifrån underlaget kan man göra en uppskattning av företagets utsläpp kopplade till tjänsteresorna (och eventuellt arbetspendling).

Färre resor

Den mest miljövänliga resan är den som inte blir av. Det är vanligt att anställda upplever tidsbrist i sitt arbete och trots detta läggs mycket tid på resor till och från möten. Man ska inte underskatta kostnaden i form av förlorad arbetstid som går åt för resor till och från möten heller. Många möten (men inte alla) kan ersättas med telefon eller ett videokonferenssystem, beroende på behov och hur många som ska delta. Det finns flera gratisprogram som kan användas.

Arbetspendling är den största orsaken till trafikträngsel. Att kunna jobba på distans fungerar bra för vissa typer av arbeten, såsom kontorsarbete och inom kunskapsyrken. Det viktiga är att sätta upp tydliga riktlinjer och ha en överenskommelse med de anställda om, när och hur man får jobba på distans. Det finns flera digitala verktyg som gör det möjligt för de anställda att arbeta säkert och ha tillgång till allt material de behöver. En anställd som ska arbeta mycket på distans behöver dock ha en arbetsplats som kan räknas som god arbetsmiljö i hemmet (eller på annan plats där man sitter och jobbar).

Sätt upp en samåkningstavla på arbetsplatsen så de anställda kan hitta någon att samåka till jobbet med!

Andra sorters resor

Om man vill få fler i personalen att cykla till jobbet behöver också möjligheterna för det finnas. En arbetsgivare som uppmuntrar de anställda att cykla kan bland annat erbjuda bra, säker parkering för de anställdas cyklar, någonstans att byta om och duscha av sig, tillgång till cykelpump och cykelservice.

Förutom en vanlig cykel finns idag en hel del olika typer av specialcyklar som skulle kunna användas för olika ändamål i företaget – såsom elcyklar, lådcyklar och hopfällbara cyklar (även kallat vikcykel). Om arbetsgivaren anordnar en cykelpool som de anställda kan använda vid tjänsteresor så är det viktigt att det också finns ett serviceavtal för reparation och underhåll av cyklarna, alternativt att någon på företaget får det uppdraget.

För att de anställda ska utnyttja cyklarna bör det även finnas en lättillgänglig parkering och ett bokningssystem för cyklarna. Är företaget lite större behöver troligtvis bokningssystemet vara digitaliserat. Finns det en reception kan nycklarna till cyklarna med fördel förvaras där.

För att uppmuntra de anställda att åka kollektivt på sina tjänsteresor kan företaget ha kollektivtrafikkort för utlåning. Om de anställda annars måste göra egna utlägg för sina resor, vilket många gånger hör ihop med tidskrävande administration för att få tillbaka sina pengar, kan det leda till att de istället väljer bilen.

Förmåner och löneväxling

Enligt Skatteverket är en förmån all form av "ersättning för arbete" som en anställd kan få förutom kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd.

En förmån är alltid skattepliktig om det inte är särskilt reglerat att den ska vara skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde men i vissa fall görs värderingen schablonmässigt.

Cykel

Intresset för tjänstecykel eller förmånscykel ökar stadigt. En cykel som köps in av en arbetsgivare men kan användas privat räknas som en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet ska beräknas till vad den anställde hade fått betala själv för en liknande cykel. Detta är oavsett om den anställde ska få behålla cykeln eller låna den under en tid.

Om den anställde ska få behålla cykeln så ska företaget redovisa ett förmånsvärde för cykel samt eventuella kostnader för service och underhåll.

Om den anställde endast ska låna cykeln ska arbetsgivaren beräkna ett förmånsvärde varje månad i arbetsgivardeklarationerna och lägga till samma värde vid skatteavdragen.

Kollektivtrafikkort

För att uppmuntra sina anställda att åka kollektivt även utanför tjänst kan ett subventionerat kollektivtrafikkort vara en tänkbar åtgärd. Om kortet får användas privat så räknas detta som en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren redovisar värdet av kollektivtrafikkortet (precis som vid andra förmåner) till skattemyndigheten. Momsen ska inkluderas när förmånen beräknas men är avdragsgill för arbetsgivaren.

Nettolöneavdrag

Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde behåller sin bruttolön men betalar av sina skattade pengar för en förmån till sin arbetsgivare. Det kan t.ex. röra sig om att den anställde hyr en cykel av arbetsgivaren eller får ett reducerat pris på kollektivtrafikkort mot ett månatligt nettolöneavdrag. Detta kan bli billigare för den anställde och ses som en uppmuntran till att använda andra transportmedel än bil.

Effektivare bilanvändning

Bilpool

Övergång från egna leasade bilar till en bilpoolslösning ger en besparing på 10–20 procent när det gäller kostnader för bränsle. Detta eftersom många spontana småresor inte blir av då resor med en bilpoolsbil i regel måste planeras i förväg.

En parkeringsplats för en anställd kostar lika mycket som ett kontorsrum per år. I många företag har de anställda behov av att åka bil i tjänsten. Istället för att de anställda ska använda egen bil så kan företaget skaffa moderna bränslesnåla bilar som helst drivs med förnyelsebara bränslen. För företaget kan en bilpool ersätta användandet av privata bilar, hyrbilar, tjänstebilar och taxi. Har företaget flera bilar att välja bland kan de anställda välja bilstorlek efter behov för att inte slösa bränsle i onödan, ibland kanske en skåpbil behövs och ibland endast en liten bil. Anlitas en extern bilpool frigörs tid som annars skulle gått till administration, service och underhåll. En sådan bilpool kan även delas med andra företag eller boende i området.

Sparsam körning

Genom att köra sparsamt kan du minska bränsleförbrukningen med 5–15 procent. Det innebär lägre utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som påverkar din närmiljö.  Det blir också en lugnare trafikrytm och säkerheten ökar. Numera är sparsam körning ett obligatoriskt inslag i körkortsutbildningen.

Grunden i sparsam körning är att köra med framförhållning och undvika onödiga stopp, då start från stillastående drar mycket bränsle. Håll avstånd till framförvarande bil och släpp gasen i tid före trafikljus och korsningar. Accelerera snabbt och bestämt, men inte hårt, med halv gas upp till den fart du vill ha. Undvik att accelerera i uppförsbacke, utnyttja i stället farten från föregående nedförsbacke. Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel. Ettan är en startväxel, kör bara ett par billängder på den. Växla direkt från 2:an till 4:an eller från 3:an till 5:an. Om du släpper gasen helt när motorns varvtal ligger över 1200–1300 varv per minut drar motorn inget bränsle alls. Växla därför ner strax innan 1200–1300 varv för att behålla nollförbrukningen av bränsle. Genom att använda motorbroms stängs bränsletillförseln av helt medan farten minskar. Fotbromsen behöver dock användas ibland för att den ska behålla god funktion.

I automatväxlade bilar är det ännu viktigare med planerad körning, eftersom man inte kan använda motorbomsen på samma sätt. Lägg i neutralläge vid stopp för minskad bränsleförbrukning. Starta mjukt med litet gaspådrag. Efter första uppväxlingen, gasa mer bestämt för att korta accelerationstiden.

Senast uppdaterad: 2019-09-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like