Energideklaration för flerbostadshus

En energideklaration innehåller information om en byggnads energianvändning. Deklarationen kan användas av den som ska köpa eller hyra en fastighet för att jämföra fastigheterna med varandra.

Energideklaration

En energideklaration innehåller information om en byggnads energianvändning. Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år. En bostadsrättsförening ska enligt lag ha en giltig energideklaration.

I en energideklaration ingår bland annat uppgifter om:

  • Byggnadens uppvärmda area (Atemp)
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel
  • Byggnadens värme- och ventilationssystem
  • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
  • Om radonmätning är utförd och i så fall uppmätt värde

 

Sedan januari 2014 innehåller energideklarationer energiklasser. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus.

Boverket är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns samlade. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer, vilka byggnader som ska ha en deklaration, söka i registret efter energideklarationer samt hitta certifierade energiexperter som kan göra energideklarationer.