Distributionssystem

Här kan du läsa om hur olika sätt som värme kan transporteras i ett hus, om radiatorer eller golvvärme är lösningen och om olika sätt att värma ditt varmvatten.
Vad vill du läsa mer om?

Olika typer av distributionssystem

Med distributionssystem menas det system som transporterar runt värmen i huset. Det finns 3 olika sätt att distribuera värme i ett hus, ett vattenburet system, ett luftburet system eller direktverkande el. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket uppvärmningssystem huset har.

Vattenburen värme

Vattenburen värme är den vanligaste och mest effektiva värmebäraren i hus. Varmvatten cirkulerar då i ett rörsystem till element, golvvärme eller värmefläktar som avger värme. Ett vattenburet system är ett mer flexibelt system än exempelvis direktverkande el eftersom du relativt enkelt kan byta ut värmekällan. Värmekällan kan exempelvis vara en värmepanna, en värmepump eller fjärrvärme.

Effektivisera styrsystemet

Om det är manuell reglering av värmen är det oftast lönsamt att byta till en modern reglerutrustning. Ett styr-och reglersystem anpassar den mängd värme som behövs för att du ska få rätt temperatur inomhus även när utomhustemperaturen varierar. En givare som känner av temperaturen utomhus och/eller inomhus skickar information till reglerventilen. Den öppnar eller stänger ventilerna så att mängden varmt vatten som går ut till elementen anpassas efter det aktuella värmebehovet. För att regleringen ska fungera bra är det viktigt att givaren placeras så den ger rätt värde. Kontrollera att givaren inte sitter så att den påverkas av sol eller andra värmekällor.

Minska energianvändningen genom pumpstopp och pumpbyte

Cirkulationspumpar behöver endast vara i drift då det finns ett värmebehov i byggnaden. Genom att ha pumpstopp, exempelvis under sommaren, minskar elanvändningen. Motorn bör dock ändå köras med jämna mellanrum. I äldre pumpar finns det risk för att packningar torkar vid ett stopp.

Gamla pumpar är ofta mindre effektiva, större och går med ett konstant varvtal. Genom att byta till en ny energieffektiv och varvtalsstyrd pump kan du minska din elanvändning.

Läcker ditt värmesystem?

Om du måste fylla på vatten mer än två gånger per år i värmesystemet bör du undersöka om läckage förekommer. Syret i det tillsatta vattnet gör att rör, panna och element rostar snabbare.

Direktverkande el

Direktverkande el är fortfarande vanligt i småhus och i fritidshus. Vid direktverkande el fördelas energin ut via elledningar till radiatorer eller golvvärme.

Genom att byta ut gamla termostater eller installera ett reglersystem kan du minska elanvändningen i hus med direktverkande el och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Om du har gamla radiatorer som växelvis är mycket heta eller kalla har de troligtvis en så kallad bimetall-termostat som med åren reglerar värmen allt sämre. Dessa kan bytas till elektroniska termostater som installeras vid varje radiator. Genom installation av ett centralt reglersystem styrs radiatorerna av en eller flera rumstermostater som ger en jämnare rumstemperatur. Kostnaden är i storleksordningen 10 000 kr för ett centralt reglersystem respektive 600 kr per radiator. Besparingen beror på hur stor sänkningen av medeltemperaturen i huset blir.

Konvertera från direktverkande el till vattenburen värme

Vid konvertering från direktelvärme är det vanligt att byta ut hela värmesystemet till ett vattenburet system. Alla elelement ersätts då med vattenburna element. Det går också att byta ut delar av värmesystemet, en så kallad delkonvertering. Värmen distribueras då via en eller flera fläktkonvektorer och befintliga elelement behålls som kallrasskydd under fönstren. Att byta från direktelelement till ett vattenburet värmesystem kostar cirka 6 000 – 7 000 kr per element inklusive rördragningar.

 

Elvärme

Direktverkande el som värmesystem kan du läsa mer om på vår sida om eluppvärmning.

Luftburen värme

Luftburen värme är inte så vanligt och är mindre energieffektivt än ett vattenburet system. Ofta fördelas värmen bra i rummet, men mindre bra i huset som helhet. Den vanligaste typen av luftburen värme idag är luft/luftvärmepumpar.

Värmen från någon typ av eldstad är också luftburen. Med hjälp av tystgående fläktar kan värmen spridas bättre och snabbare i huset. Det är ofta mer effektivt att ha fläktar som blåser in kall luft till rummet med eldstaden, jämfört med att blåsa ut varm luft från rummet med eldstaden.

Fläktkonvektorer

En fläktkonvektor är ett vattenburet element med en tyst fläkt som blåser ut värmen. En fläktkonvektor kan ersätta flertalet elelement och fungerar bäst med en öppen planlösning. Om du behöver komplettera ditt värmesystem med fler element, eller vill konvertera ditt värmesystem från direktverkande el till vattenburet, kan det vara ett bra alternativ.

Vanliga element eller golvvärme?

Vid vattenburen värme och direktverkande el är det oftast element eller golvvärme som avger värme till rummen. Vilket alternativ som är bäst beror på husets förutsättningar och personliga preferenser.

Ett system med element är lättare att anpassa till olika rums värmebehov. Radiatorn under ett tvåglasfönster har flera funktioner. Förutom att värma rumsluften till önskad temperatur ska de uppåtstigande luftströmmarna från radiatorn bromsa och motverka kallraset från fönstret. Detta bör man ta hänsyn till vid till exempel installation av golvvärme.

Golvvärme är ett trögare system som är svårare att anpassa till förändringar i husets värmebehov, vilket kan resultera i övertemperaturer vid exempelvis hög solinstrålning. För att undvika kallras är det viktigt att fönstren är välisolerade. Med golvvärme undviks kalla golv och fötter vilket kan ge en bättre komfort och göra att det är okej med en något lägre inomhustemperatur. Med en lägre inomhustemperatur minskar energianvändningen. Beroende på vilket golvmaterial som används så kan resultatet även bli det motsatta. När värmen stängs av på sommaren kan golven upplevas så kalla att värmen sätts på även om det inte finns ett värmebehov, vilket ger en ökad energianvändning. Vid installation av golvvärme är det viktigt att grunden är väl isolerad, minst 250-300 mm isolering bör finnas under grundplattan. I hus med golvvärme bör mattor undvikas eftersom de isolerar åt fel håll.