Bidrag för radonsanering

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Bidrag för radonsanering

Radon är en naturligt förekommande gas som vid höga halter kan orsaka cancer. I Sverige finns hundratals bostäder som har för höga halter av radon.

Bidrag för sanering av radon kunde tidigare sökas av den som äger ett en- eller tvåfamiljshus som är minst två år gammalt med radonnivåer som överstiger 200 Bq/m3. Radonhalten som uppmätts ska inte heller anses som tillfällig. För att få bidraget krävdes att du bor permanent i bostadshuset. Bidraget avsåg sanering och krävde därför att en mätning redan är genomförd och att en saneringsåtgärd inte är påbörjad innan bidragsansökan är inkommen till länsstyrelsen.

Mer information finns på Boverkets och länsstyrelsens hemsidor.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.