Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter kopplade till projektet Utan bilen dealen.

Behandling av personuppgifter

I detta projekt råder delat personuppgiftsansvar mellan de deltagande kommunernas nämnder.

Personuppgiftsansvar inom projektet

Projektet genomförs gemensamt av följande nämnder i följande kommuner:

 

Nämnderna beslutar gemensamt om ändamål och medel för de personuppgifter som behandlas inom projektet. Personuppgiftsansvaret är därmed delat mellan samtliga deltagande nämnder, även om huvuddelen av det praktiska arbetet kommer att utföras av nämnderna i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Genom att klicka på länken efter nämnderna ovan kommer du till respektive kommun/nämnds egen informationssida om personuppgiftsbehandlingar. Där finner du bland annat kontaktuppgifter till kommunerna/nämnderna och uppgift om vem som är respektive nämnds dataskyddsombud.

Personuppgiftsbehandlingar inom projektet

Den kategori registrerade vars personuppgifter kommer att behandlas inom projektet är de familjer eller hushåll som ansöker till att delta i projektet, såväl de som inte väljs ut som de som väljs ut som deltagare.

Personuppgiftsbehandlingar avseende samtliga registrerade

De kategorier av personuppgifter som behandlas om samtliga registrerade är följande:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om kön, ålder, familjerelationer
 • Uppgifter om fordon som ägs av hushållet
 • Uppgifter om arbete/studier/fritidsintressen
 • Uppgifter om resvanor
 • Uppgifter om användning av sociala medier
 • Personuppgifter som lämnas genom den personliga motiveringen

 

Följande behandlingar kommer att utföras avseende dessa personuppgifter:

 • Insamling via en ansökningsblankett
 • Utvärdering av uppgifterna i ansökningsblanketten för att kunna göra ett urval baserat på urvalskriterierna
 • Lagring under den tid som projektet pågår
 • Arkivering efter det att projektet är avslutat

 

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för samtliga nämnder som deltar i projektet och behandlingarna kommer i vissa avseenden att utföras gemensamt. Uppgifterna kommer att lagras, gallras och arkiveras i enlighet med gällande arkivlagstiftning och respektive nämnds gallringsrutiner.

Personuppgiftsbehandlingar avseende de registrerade som deltar i projektet

Utöver de kategorier av personuppgifter som samlas in vid ansökan om att delta i projektet kommer även en mer fördjupad resvaneundersökning att genomföras innan och efter projektet.

Personuppgifterna kommer att ligga till grund för följande behandlingar:

 • Analys av deltagarnas resvanor före, under och efter projektet.
 • Analys av deltagarnas upplevelser av projektet
 • Sammanställning av slutsatserna i en projektrapport

 

Följande kategorier av mottagare kommer att få ta del av uppgifterna i bearbetat eller obearbetat format:

 • Deltagande kommuner i projektet.
 • Allmänheten genom publicering av projektrapporten och exponering av projektet i nämndernas informationskanaler
 • Tillväxtverket genom slutredovisning av projektet

Lagringstid

Eftersom de personuppgiftsansvariga är offentliga myndigheter kommer inkomna uppgifter att diarieföras och lagras av den eller de nämnder som tar del av dem fram till dess att de efter projektets avslutande arkiveras enligt gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandling av personuppgifter inom projektet

De lagliga grunder för att behandla personuppgifterna inom ramen för kommunikation med projektdeltagarna, med allmänheten, och med leverantörer till projektet, inför, under, och efter genomförandet av projektet, som projektet stödjer sig på, är avtal och allmänt intresse. Ifråga om att redovisa projektets slutresultat till Tillväxtverket behandlas ett mindre antal personuppgifter i enlighet med den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Registrerades rättigheter

Du har som registrerad rätt att;

 • få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån,
 • få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad,
 • i vissa fall begära radering av dina personuppgifter eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för, samt
 • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Eftersom de personuppgiftsansvariga utgörs av offentliga myndigheter kan dina rättigheter ovan i vissa fall begränsas av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen.

Du kan vända dig till vilken av de gemensamt personuppgiftsansvariga nämnderna i projektet du vill för att ställa frågor om personuppgiftsbehandlingen inom projektet samt utöva dina rättigheter, men vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till nämnden i den kommun där du är bosatt. Kontaktuppgifter till respektive nämnd/kommun och deras dataskyddsombud finner du via länkarna under rubriken ”Personuppgiftsansvar inom projektet” högst upp på denna sida.