Stockholms stad

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Öppna Stockholms stads solkarta i helskärm

På färgskalan visas hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Du kan även själv välja hur stor anläggning du anser vara rimlig på ditt tak och se den uppskattade produktionen.

Solenergi till el

Funderar du på att ta tillvara på solenergin för att producera el kan du se hur vi räknat fram potentialen om du klickar på frågetecken symbolen i informationsrutan. Energin som anges i kolumnen för elenergi är en uppskattning på hur mycket elenergi i kilowattimmar du kan erhålla per år från solen.

Solenergi till värme och varmvatten

Funderar du på att ta tillvara på solenergin för att värma tappvarmvatten kan du se hur vi räknat fram potentialen om du klickar på frågetecken symbolen i informationsrutan. Den energi som anges i kilowattimmar är en uppskattning på vad du kan erhålla per år till varmvatten från solen. Du kan även använda energin till uppvärmningssystemet. 

Kontakta alltid stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning för att kontrollera om det krävs bygglov för installationen.

Om Stockholm stads solkarta

Vissa avvikelser kan förekomma avseende angivelse av takytor. Detta beror på kartunderlagets precision och de angivna värdena bör ses som riktvärden för hur stor potentialen är för solenergiutvinning på ditt tak. För en mer noggrann bedömning bör installatör eller motsvarande kontaktas, se mer information på Svensk Solenergis webbplats. Beräknade värden visar ett genomsnittligt år baserat på modellerad solinstrålningsdata från SMHI för åren 1999-2009. Kartunderlaget är baserat på en 3D-modell från 2012 som inte inbegriper vegetation eller objekt på taken som exempelvis skorstenar och ventilationstrummor.

Solkartan Stockholm beskriver solenergipotential på enskilda byggnadstak. Två typer av indata har använts: dels solinstrålning och dels en 3D-modell för Stockholms stad. Modellerad solinstrålning från SMHI har använts för åren 1999-2009. Den långa tidsrymden innebär att Solkartan Stockholm visar ett genomsnittligt år baserat på denna tioårsperiod. Gällande 3D-modellen har data från Stockholms stad använts där den funnits tillgänglig, i övriga områden har Tyréns egna data använts. 3D-modellen avser år 2012.
Förutom att identifiera lämpliga tak för utvinning av solenergi visar även Solkartan Stockholm tre olika klasser av solinstrålning. Användaren får ögonblickligen information om hur många kvadratmeter takyta som uppfyller respektive instrålningsklass och den totala instrålningen i respektive klass.

Användaren bör vara medveten om Solkartans begränsningar. Beräknade värden är en uppskattning som baseras på meteorologiska och geometriska modeller. Den meteorologiska modellen bygger på historiska data och är ingen prognos för framtida klimatscenarier. 3D-modellen är en stiliserad bild av verkligheten och inbegriper ej vegetation eller mindre objekt på tak som skorstenar.

Solkartan Stockholm har tagits fram av Tyréns på uppdrag av Energicentrum Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholms län samt Stockholms läns landsting TMR. Beräkningsmodellen som använts (SEES) har tagits fram inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2017-03-07