Ventilation

Beroende på byggnadens ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem. Du kan exempelvis effektivisera ventilationen genom att ta vara på värmen i frånluften för att förvärma den luft du tillför fastigheten.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna av ventilationssystem. Åtgärder för att effektivisera ventilationen kan vara att ta till vara på värmen i ventilationsluften med hjälp av återvinning eller att minska elanvändningen för fläktar. Åtgärderna bör i första hand utföras i samband med renovering/utbyte av befintligt system för att det ska vara lönsamt.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tillluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler och otätheter. Frånluften leds ut genom ventilationskanalar i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre.  Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

Fläktstyrd frånluftsventilation (F)

Ett frånluftssystem består av en frånluftsfläkt som drivs med el och suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler. Fläkten kan varvtalsstyras för att ge samma flöde sommar som vinter. Frånluftssystemet kan i efterhand kompletteras med värmeåtervinning med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen kan då värma tappvarmvatten och/eller vatten till värmesystemet. Frånluftssystem är vanligast i hus byggda efter år 1960.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT)

I ett från- och tilluftsystem, eller så kallad ”balanserad ventilation”, finns det både från- och tillluftskanaler som reglererar luftflödet. Oftast är elanvändningen lite högre än för frånluftssystem då det behövs fläktar för både till- och frånluften. FT-system är vanligast i hus byggda efter år 1960.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX)

Ett FT-system kan kompletteras med värmeåtervinning och kallas då ett FTX-system. I FTX-systemen återvinns oftast värmen genom en roterande värmeväxlare eller en plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme. Liksom för FT-system finns det stora motstånd som kräver mycket el för att driva fläktarna men tack vare att de idag kan återvinna en stor del värmen från frånluften är de ändå ett energieffektivt alternativ. FTX-system är vanligast i hus byggda efter år 1980.

Senast uppdaterad: 2016-09-15