Solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren, därför kan den genomsnittlige solelsproducenten endast ta vara på en del av sin egen produktion och solelen utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel tillbaka till elhandelsföretaget. Är man inte nätansluten går det att lagra sin producerade el kortare perioder med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet har man också batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tar upp ca 7-8 m2 på taket och producerar ca 1 000 kWh per år under goda förutsättningar. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 15 000-20 000 kr per installerad kW lite beroende installationens storlek, läge med mera. 

Man kan idag söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Läs mer om dessa stöd här

Om du är nätansluten och säljer din överskottsel är ersättningen du får från energibolaget momspliktig. Du behöver alltså vara momsregistrerad och betala 20 procent moms för den ersättning du får. Som privatperson behöver du dock inte betala moms för din solel så länge du inte säljer el för mer än 30 000 kr per år.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Senast uppdaterad: 2017-12-06