Solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för gemensam användning i flerbostadshus. Vanligast är att elen används till föreningens fastighetsel. För att kunna använda den egenproducerade elen även till hushållsel behöver alla hushåll kopplas till samma elabonnemang. Det kan vara ett alternativ i små föreningar där lägenheterna är ungefär lika stora och har liknande elanvändning.

I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om man ansluter sin anläggning till elnätet kan man mata ut och sälja sin överskottsel. Är man inte nätansluten går det att lagra sin producerade el med hjälp av batterier. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar ungefär 4 moduler som tar upp ca 7-8 m2 på taket och producerar ca 800-1 000 kWh per år. Man kan räkna med att priset ligger på ca 15 000-20 000 kr per installerad kW toppeffekt. 

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet har man också batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker.

Som bostadsrättsförening kan ni söka investeringsstöd för solceller. Ni kan även få skattereduktion för den överskottsel ni matar ut på det allmänna elnätet, förutsatt att ni betalar skatt och har någon skatt att reducera. Läs mer om dessa stöd under Bidrag & Stöd. Om ni säljer er överskottsel är den ersättning ni får momspliktig och föreningen måste då vara momsregistrerad. Som ekonomisk förening behöver ni även betala energiskatt för den el ni säljer. Under 2016 är energiskatten 29,2 öre/kWh i Stockholmsregionen. 

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Senast uppdaterad: 2018-06-28