Transporter

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från trafiken. Hushållens utsläpp från transporter har ökat sedan 90-talet, trots effektivare bilar och ökad användning av förnybara bränslen. Av den sammanlagda sträckan som svenska folket förflyttar sig på en dag så sker 77 procent med bil.

Den största delen av resorna vi svenskar gör sker med fordon som drivs med bensin, diesel eller flygfotogen. Alla dessa bränslen är fossila och bidrar till växthuseffekten och andra miljöproblem som försurning och övergödning. Spårbunden trafik som tåg, tunnelbana och pendeltåg använder mindre energi än andra färdmedel per fordonskilometer. Allra bäst är det dock att ta sig fram med egen muskelkraft, genom att gå eller cykla.

Senast uppdaterad: 2017-12-18