Solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på lång sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att företag väljer att producera el med solceller för egen användning. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om anläggningen ansluts till elnätet kan överskottselen matas ut och säljas. Som företag måste ni betala energiskatt på den el ni säljer. För närvarande är energiskatten 29,2 öre/kWh i Stockholmsregionen. Från och med 1 juli 2017 kommer den el som inte säljs utan används direkt i fastigheten där den produceras ha en energiskatt på 0,5 kr/kWh för anläggningar med en moduleffekt på mindre än 255 kW, enligt förslag från regeringen.

Ett solcellssystem består av en solcellspanel, växelriktare och en ställning som bär panelen. Växelriktaren gör om elen från solcellerna från likström till växelström så att elen går att använda i byggnaden. Livslängden för växelriktaren är kortare än för solcellspanelen och behöver bytas ut efter 10-15 år. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator.

Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt som önskas. En installerad kW tar upp ca 7-8 m2 och producerar runt 950 kWh per år om anläggningen är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning. En tumregel är att räkna med att priset ligger på ca 15 000 kr per installerad kW. Priserna har de senaste åren sjunkit stadigt och priset per kW blir lägre för större anläggningar. 

Solcellerna kräver väldigt lite underhåll när de väl är installerade. Det som vanligen orsakar problem är fel på växelriktaren. Solcellerna behöver inte rengöras då det regnar mycket i Sverige. Vid kraftiga snöfall kan det dock behövas skottning av solcellerna för att de inte ska krossas av tyngden. Fråga leverantören om hur mycket vikt solpanelerna tål.

Så här går det till

Här är en översiktlig steg för steg-guide för att installera solceller.

  • Börja med att göra en förstudie där ni undersöker lämplig placering och dimensionering utifrån era förutsättningar. Solanläggningen ska särskilt inte skuggas mitt på dagen under mars till oktober. Undersök om ni behöver söka bygglov.
  • Ta kontakt med flera installatörer och säljare och diskutera vilka lösningar som skulle fungera för er. Be även om preliminära offerter.
  • Kontakta elnätsägaren och fråga vad som gäller vid inkoppling av en anläggning. Kontakta ert elhandelsbolag om ni ska sälja eller mata ut elen på nätet.
  • Utvärdera ekonomin, med eller utan bidrag, och räkna på vad som skulle hända om elpriset höjs eller sänks.
  • Skriv ett ordentligt förfrågningsunderlag där ni beskriver vilken sorts anläggning och vilka tjänster ni är intresserade av, som tillgång till produktionsstatistik, underhåll och hantering av elcertifikat.
  • Skicka ut underlaget till flera leverantörer och upprätta ett skriftligt avtal med den leverantör ni väljer, lägg gärna in förseningsvite vid förseningar.
  • Anlita en extern oberoende besiktningsman när installationen är klar.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida hittar ni tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Senast uppdaterad: 2018-12-12